iLOQ-vuosikertomus 2019

iLOQ-konserni

Rahavirtalaskelma IFRS

1 000 euroa Liitetiedot 2019  2018
 
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto (tappio) 5 508 6 493
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 248 15
Poistot ja arvonalentumiset 8 2 983 1 179
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -134 33
Rahoitustuotot 10 -106 -146
Rahoituskulut 10 461 278
Verot 11 1 549 1 659
Muut oikaisut 0 -1
Käyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 15 -2 514 -1 555
Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys 14 -1 560 -2 031
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 21 3 454 1 081
Muutokset varauksissa 24 -250 -234
Maksetut korot -134 -17
Saadut korot 88 7
Maksetut verot -842 -2 913
Muut rahoituserät -49 -45
Liiketoiminnan nettorahavirta  8 703 3 803
Investointien rahavirrat
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat 13 -1 322 -901
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat 12 -3 398 -2 400
Investointien nettorahavirta  -4 720 -3 301
Rahoituksen rahavirta
Myönnetyt lainat 15 0 -688
Lainasaamisten takaisinmaksu 15, 26 2 662 0
Omien osakkeiden hankinta -261 0
Osakeannista saadut maksut 17, 18 150 688
Maksetut osingot 17 -2 472 -1 786
Pääoman palautus 0 -8 254
Vuokrasopimusvelkojen maksut 23 -912 0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 20 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 20 0 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu 20 0 0
Rahoituksen nettorahavirta  -833 -10 040
Rahavarojen muutos 3 150  -9 538
Rahavarat 1.1 1 218 10 871
Valuuttakurssien muutosten nettovaikutus rahavaroihin -258 -115
Rahavarat 31.12 16 4 110 1 218