Hallituksen toimintakertomus 2019

iLOQ on suomalainen, voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä teknologiayritys, joka muuttaa mekaanisen lukituksen digitaaliseksi pääsyoikeuksien hallinnaksi.

iLOQin teknologiset ratkaisut mahdollistavat elektronisen lukituksen ilman paristoja tai kaapeleita. Yhtiön tuotteet myydään ammattitaitoisia asennus-, huolto- ja ylläpitopalveluja tarjoavan iLOQ jälleenmyyntikanavan kautta. Yhtiöllä on globaalisti lähes 900 jälleenmyyjää. Liikevaihto kasvoi tasaisesti tilikauden 2019 aikana sekä ovaali-, että DIN-lukkosylinteri -markkinoilla. Tuotteiden valmistus pohjautuu ulkoistettuun, joustavasti skaalautuvaan tuotantoon, jonka jakelu tapahtuu iLOQin hallinnoimasta jakelukeskuksesta. Lisäksi yhtiöllä on pienimuotoinen tuotantoyksikkö tukemassa tuotekehityksen tarpeita.

iLOQ jatkoi vuoden 2019 aikana kasvustrategiansa mukaisesti organisaation vahvistamista tukemaan yhtiön pitkän ajan kansainvälistymis- ja kasvutavoitteita. Merkittävimmät panostukset kohdistettiin erityisesti yhtiön kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin sekä tuotekehityksen vahvistamiseen. Vuoden 2019 aikana iLOQ vahvisti organisaatiotaan tukemaan pitkän ajan kansainvälistymis- ja kasvutavoitteita. Merkittävimmät panostukset kohdistettiin erityisesti yhtiön kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin sekä tuotekehityksen vahvistamiseen. Konsernin tytäryritykset sijaitsevat Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, Ranskassa, Espanjassa ja UK:ssa.

iLOQ lanseerasi iLOQ S5:n Pohjoismaissa syksyllä 2019. iLOQ S5:n julkistuksen myötä yhtiö hyödyntää entistäkin enemmän digitalisaation ja esineiden internetin tarjoamia mahdollisuuksia turvallisuuden parantamiseen, hallinnoinnin vähentämiseen ja elinkaarikustannusten pienentämiseen.

iLOQ julkaisi toukokuussa 2018 maailman ensimmäisen NFC-teknologiaa hyödyntävän mobiilipääsynhallintaratkaisun iLOQ S50:n, joka on suunnattu sähkön tuotanto- ja jakeluyhtiöille, puhelinverkkopalveluille, palvelinkeskuksille, vedenkäsittelylaitoksille, kiinteistöpalveluille ja kuljetuspalveluille. iLOQ S50 -pääsyjärjestelmän onnistunut lanseeraus osoitti, että emme luota vain yhteen tuotteeseen ja tekniikkaan. Ja kun Apple avasi lopulta NFC (Near Field Communications) -ominaisuutensa kolmansien osapuolien valmistajille uudessa iOS 13 -käyttöjärjestelmässä, mahdollisuus jatkokehitykseen laitteistosta riippumattoman käyttöoikeuksien hallinnassa on nyt käytännössä rajoittamaton.

iLOQ panosti myös vahvasti jälleenmyyjäverkostonsa ja loppuasiakkaiden asiointikokemuksen parantamiseen tuomalla markkinoille iLOQ Access kumppaniportaalin sekä tehostamalla asiantuntijatuen prosesseja ja työkaluja. Jälleenmyyjäverkoston laajentamisen lisäksi yhtiö solmi tilikaudella puitesopimuksen Domus Arctica -säätiön kanssa (DAS) kanssa.  Yhtiö nimitettiin KONEen kumppaniverkostoon ja yritysten teknologioiden ja sovellusliittymien vuorovaikutus luo lisäarvoa pääsynhallinnassa, käyttämällä KONEen digitaalista alustaa. Nokian Renkaat valitsi iLOQin lukitusjärjestelmän tulevalle testauskeskukselle Espanjaan. Lisäksi iLOQin brändin ja tunnettuuden lisäämiseksi on toteutettu ja aloitettu useita toimenpiteitä, joilla tavoitellaan hyvää näkyvyyttä pääkohderyhmien keskuudessa yhtiölle tärkeillä markkina-alueilla Keski- ja Pohjois-Euroopassa.

Hallituksen pitkäaikainen, kahdeksan vuoden ajan, puheenjohtaja Veijo Karppinen menehtyi syksyllä 2019 ja hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin hallituksen jäsen Harri Takanen.

Yhtiö ilmoitti toukokuussa 2018 arvioivansa mahdollisuuksia yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle sekä muita mahdollisia vaihtoehtoja yhtiön nopean kasvun ja kansainvälistymisen varmistamiseksi. iLOQin pääomistajat allekirjoittivat joulukuussa 2019 kauppakirjan iLOQin myynnistä yhtiölle, jonka enemmistö on Nordic Capital Fund IX:ssä. Osakekauppana toteutettavan yrityskaupan kauppahinta oli 190 miljoonaa euroa.

LIIKETOIMINTA TILIKAUDEN AIKANA

iLOQ teki seitsemäntenä peräkkäisenä vuotena vahvasti positiivisen tuloksen huolimatta voimakkaasta kasvusta ja merkittävistä panostuksista kansainvälistymiseen. iLOQ -konsernin tilikauden 2019 liikevaihto oli 61,1 milj. euroa (2018: 50,2 milj. euroa) ja se kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 21,5 %. Keski-Euroopan toimintojen liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 19,2 % ja oli 10,5 (8,8) milj. euroa. Pohjois-Euroopan toimintojen liikevaihto oli 50,6 (41,5) milj. euroa, jossa kasvua oli 22,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Pohjois-Euroopassa kasvu oli euromääräisesti voimakkainta Ruotsissa.

Yhtiön kannattavuus kehittyi tilikaudella 2019 kaikilla keskeisillä mittareilla positiivisesti. Voimakas kasvu vahvisti myyntikatetta, joka kasvoi 23,3% edellisestä vuodesta ja oli 55,8 % liikevaihdosta (55,0 %).  Vuoden 2019 käyttökate (EBITDA) oli 10,4 milj. euroa (2018: 9,5 milj. euroa). Vuoden 2019 kuluihin sisältyy kertaluonteisia kustannuksia yhtiön strategisten vaihtoehtojen kartoitukseen liittyvästä työstä noin 0,1 milj. euroa.

KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin ole ilmoitettu 2019 2018 2017
Liikevaihto 61 074 50 249 40 345
Liikevaihdon kasvu, % 21,5 % 24,5 % 19,6 %
Myyntikate 34 076 27 624 22 454
Myyntikate, % 55,8% 55,0 % 55,7 %
Käyttökate (EBITDA) 10 395 9 463 10 100
Käyttökateprosentti, % 17,0 % 18,8 % 25,0 %
Liikevoitto (EBIT) 7 412 8 284 9 115
Liikevoittoprosentti, % 12,1% 16,5 % 22,7 %
Investoinnit, aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 4 720 3 301 1 726
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin liikevaihdosta, % 7,7 % 6,5 % 4,3 %
Omavaraisuusaste, % 60,6 % 68,6 % 70,4 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 28,4 % 33,4% 43,1 %
Henkilöstö keskimäärin 147 109 78
Henkilöstö tilikauden lopussa 152 129 86

Yhtiön henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 152 (129) henkilöä, jossa oli kasvua edellisen vuoden lopusta 18 %. Liikevoitto (EBIT) oli 7,4 (8,3) milj. euroa eli 12,1 % (16,5 %) liikevaihdosta. Yhtiön tilikauden 2019 tulos oli 5,5 (6,5) milj. euroa.

SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA

Yhtiö on panostanut uusien tuotteiden kehittämiseen sekä nykyisten tuotteiden ominaisuuksien ja valmistusmenetelmien edelleen kehittämiseen. Tärkeimmät kehityshankkeet ovat olleet viime tilikauden aikana markkinoille tuotu iLOQ S50 lukitusjärjestelmän mekaniikan, elektroniikan ja ohjelmistojen kehittäminen sekä Pohjoismaissa syksyllä lanseerattu iLOQ S5 pääsynhallintajärjestelmä.

Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin aktivoidut investoinnit olivat vuonna 2019 yhteensä 4,7 (3,3) milj. euroa.

YHTIÖN RAHOITUSASEMA

Yhtiön maksuvalmius ja rahoitusasema tilikauden 2019 päättyessä oli hyvä. Liiketoiminnan rahavirta tilikaudelta 2019 oli 8,7 (3,8) milj. euroa. Konsernin taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 34,7 (26,4) milj. euroa ja omavaraisuusaste 60,6 % (68,6 %).

RAHOITUSJÄRJESTELYT JA ERITYISET OIKEUDET

Yhtiökokous 21.3.2019 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 150.000 uutta tai hallussa olevaa K-osaketta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen perusteella voitiin tarjota osakkeita tai niihin oikeuttavia erityisiä oikeuksia myös suunnatusti osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen. Hallituksella on myös vapaa oikeus päättää osakeannin tai erityisten oikeuksien ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020, ja valtuutus kumosi varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2018 päättämät aikaisemmat valtuutukset. Avoinna olevan valtuutuksen osalta ei ole annettu yhtään optiota.

Lisäksi yhtiökokous päätti suunnata hallituksen jäsenille yhteensä enintään 2 600 optiota siten, että yksittäinen jäsen voi saada enintään 650 optiota, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden uuden K-sarjan osakkeen optioehtojen mukaisesti. Optioiden merkintäaika on 1.1.2020 – 31.12.2021.

Yhtiökokous 23.3.2018 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 60 000 K-sarjan osakkeen suunnatusta osakeannista. Hallituksella on vapaa oikeus päättää suunnatun osakeannin kaikista ehdoista. Valtuutus on voimassa toistaiseksi ja sen perusteella hallitus on päättänyt 31.12.2018 yhteensä 1 500 osakkeen suunnatusta osakeannista. Lisäksi hallitus on päättänyt tilikaudella 2018 yhtiökokouksen 22.3.2017 myöntämän osakeantivaltuutuksen yhteensä 5 300 uuden K-sarjan osakkeen suunnatusta osakeannista. Suunnattuihin osakeanteihin on ollut yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin mukainen painava taloudellinen syy, koska ne ovat liittyneet yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään.

Osakeanneista saatu merkintähinta on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Vuoden 2018 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-ohjelmasta, jossa voidaan merkitä yhteensä enintään 60 000 uutta yhtiön K-sarjan osaketta. Hallituksella on vapaa oikeus päättää optio-ohjelman ehdoista.

Päätökseen on yhtiön kannalta painava syy, koska optio-ohjelmalla on tarkoitus sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä uusiin tehtäviin. Valtuutus on voimassa toistaiseksi ja se kumosi 30.3.2016 päätetyn optioihin liittyneen valtuutuksen. Hallitus päätti 20.12.2018 saamansa valtuutuksen nojalla uudesta optio-ohjelmasta, jossa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 20 000 kappaletta optio-oikeuksia. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 20 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa K-sarjan osaketta. Osakkeiden merkintäaika on 1.5.2021 – 31.12.2026.

Vuonna 2018 yhtiökokous päätti laskea liikkeelle optio-ohjelman emoyhtiön hallituksen jäsenille. Optiojärjestelyn ehtojen mukaisesti optiot annettiin ilman vastiketta hallituksen jäsenille siten, että kukin yksittäinen jäsen voi saada enintään 500 optiota. Optio-ohjelma on osa hallituksen jäsenten sitouttamista ja siten siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä 3 000 yhtiön K-sarjan osaketta. Optiojärjestelyn osalta tilikaudella 2019 merkittiin 2 500 kappaletta yhtiön uutta K-sarjan osaketta ja saatu merkintähinta on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

LÄHIPIIRILAINAT JA VASTUUT

Yhtiöllä ei ole lähipiirilainoja tilikauden päättyessä.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN JÄLKEEN

Yhtiön toiminnassa ja taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Yhtiön johto ennustaa liikevaihdon kasvavan nykyisillä markkina-alueilla kasvua kiihdyttävien kehittämistoimenpiteiden ansiosta myös vuonna 2020. Kannattavuuden ennustetaan säilyvän kasvupanostuksista huolimatta hyvänä.

LIIKETOIMINNAN RISKIT

Yhtiö toimii verkostoliiketoimintamallilla tuotteiden valmistuksessa ja jakelussa. Liiketoimintaan liittyviä riskejä pyritään ehkäisemään ennalta tunnistamalla riskit. Vuoden 2019 aikana erityishuomio on ollut komponenttien saatavuuden varmistamisessa, jotta yhtiön toimituskyky saadaan turvattua.

Yhtiön turvallisuustuotteiden toiminnan luonteesta johtuen tuotteeseen liittyviä riskejä pyritään ehkäisemään perusteellisella tuotetestauksella sekä sisäisesti että ulkopuolisten testauslaitosten toimesta sekä korkealaatuisella toiminnalla tuotekehityksen ja valmistuksen kaikissa vaiheissa.

Edellä mainittuja sekä muita liiketoiminnan riskejä pyritään kattamaan toimintaprosessien kehittämisen lisäksi vakuutuksilla. Hallituksen tiedossa ei ole oikeudenkäyntejä eikä luottotappioihin liittyviä riskejä, jotka vaikuttaisivat oleellisesti yhtiön toiminnan tulokseen.

LAATU JA YMPÄRISTÖ

Yhtiöllä on sertifioitu ISO 9001:2015 laatujärjestelmä ja ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä. Yhtiön iLOQ S10/S50 SaaS -palvelun tuottaa Fujitsu Services Oy, jonka tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on sertifioitu ISO 27001:2013 mukaisesti.

YHTIÖN OSAKKEET

Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti:

2019 2018
K-osake 1 241 244 1 238 744
A-osake 0 0

Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

OMAT OSAKKEET

Yhtiöllä oli hallussaan 5.300 kappaletta omia osakkeita 31.12.2019.

HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS

iLOQ Oy:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2019 oli 13 996 281,92 euroa, josta tilikauden voittoa 5 662 620,64 euroa. Yhtiön jakokelpoiset varat jakautuvat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 5 301 132,20 euroa ja voittovaroihin 15 028 451,13 euroa. Jakokelpoisia varoja vähentää aktivoidut kehittämismenot yhteensä 6 333 301,41 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden 2019 tulos siirretään voitto- ja tappiotilille ja, että osinkoa ei jaeta.

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako ja pääoman palautus vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

TILINTARKASTUS

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tapio Raappana.