iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 21

Ostovelat ja muut velat

Lyhytaikaiset velat muille
1 000 euroa 2019 2018
Saadut ennakot käyttö- ja ylläpitosopimuksista 312 214
Ostovelat 5 534 3 844
Muut velat 1 866 1 309
Siirtovelat 3 030 1 981
Yhteensä 10 742 7 348
Ostovelkojen ja muiden velkojen kirjanpitoarvot vastaavat niiden käypiä arvoja.

Siirtovelkojen olennaiset erät esitetään alla olevassa taulukossa.

Siirtovelkojen olennaiset erät
1 000 euroa 2019 2018
Siirtovelat
Henkilökulujaksotukset 2 887 1 451
Muut siirtovelat 143 745
Yhteensä 3 030 2 196