iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 15

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Pitkäaikaiset saamiset
1 000 euroa 2019 2018
Pitkäaikaiset saamiset muilta
Lainasaamiset 0 2 980
Yhteensä 0 2 980
Lyhytaikaiset saamiset
1 000 euroa 2019 2018
Lyhytaikaiset saamiset muilta
Myyntisaamiset 10 262 7 858
Muut saamiset 222 152
Siirtosaamiset 369 250
Yhteensä 10 853 8 260
Myyntisaamisten ja muiden saamisten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista.
Myyntisaamisten ikäjakauma
1 000 euroa 2019  2018
Erääntymättömät 7 959 6 031
Erääntyneet
alle 1 kk 1 833 1 452
1-3 kk 313 326
yli 3 kk 157 49
Erääntyneet yhteensä 2 303 1 827
Yhteensä 10 262  7 858

 

Odotettavissa olevat luottotappiot

Konsernin luottotappiovarauksen määrittäminen  perustuu myyntisaamisten koko voimassaoloajalta odotettavissa oleviin luottotappioihin. Tilikausilla 2018-2019 konserni ei kirjannut odotettavissa olevia luottotappioita, sillä toteutuneiden luottotappioiden historiatietoihin ja johdon kokemusperäiseen arvioon perustuvan laskelman perusteella, odotettavissa olevat luottotappiot ovat tilikausilla 2018-2019 olleet 0 euroa. Odotettavissa olevien luottotappioiden laskenta on kuvattu liitetiedossa 22.

Tilinpäätöspäivänä luottoriskille luottoriskille alttiina oleva enimmäismäärä vastaa myyntisaamisten kokonaismäärää. Konsernilla on myös Euler Hermesin luottovakuutus, jolla on varauduttu mahdollisiin luottotappioriskeihin myyntisaamisista asiakkailta. Konserni arvio asiakaskohtaisesti tarpeen luottovakuuden kattavuudelle ja vakuuttaa saamisen asiakkaalta tämän arvion perusteella.

Konsernin toteutuneet myynnin luottotappiot ovat historiallisesti olleet erittäin vähäisiä ja tilinpäätöksessä esitettävillä tilikausilla ei ole kirjattu toteutuneita myynnin luottotappioita.

Konsernin riskienhallintaa ja konsernin luottoriskiä on kuvattu liitetiedossa 22.