iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 26

Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin emoyhtiö iLOQ Oy ja sen tytäryhtiöt. Luettelo tytäryhtiöistä on esitetty liitetiedossa 5. Tämän lisäksi lähipiiriin luetaan iLOQ konsernin johtoon kuuluvina avainhenkilöinä hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet, sekä yhteisöt, jotka ovat edellä mainittujen henkilöiden määräysvallassa sekä heidän perheenjäsenensä.

Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä lähipiirisaamiset ja -velat

1 000 euroa 2019 2018
Korolliset saamiset – lähipiirilaina 0 2 980
Lähipiirilainan korko 35 39
Liiketoiminnan muut kulut 0 44

Lähipiirin kanssa toteutuneiden ostojen ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja.

Vuonna 2018 konserni on antanut lähipiirilainoja henkilöstön sitouttamiseksi 688 000 euroa. Laina-aika oli 10 vuotta ja korko oli 12 kk Euribor lisättynä 1,5 %. Lainojen vakuutena oli avainhenkilöiden annetulla lainoilla merkitsemät osakkeet. Tilikauden 2019 aikana lähipiirilainat on maksettu takaisin.

Liiketoiminnan muut kulut koostuvat konsernin hallituksen jäsenelle maksetuista konsulttipalkkioista.

Johdon työsuhde-etuudet

Toimitusjohtajalle sekä konsernin johdolle on maksettu tilikaudella palkkoja ja palkkioita sisältäen luontaisedut seuraavasti:

1 000 euroa 2019 2018
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2 293 1 739
Työsuhteen päätymiseen jälkeiset etuudet 505 283
Osakeperusteiset etuudet 248 15
Yhteensä 3 046 2 037

Taulukossa esitetyt määrät vastaavat tilikaudella kuluksi kirjattuja menoja.

Konsernin johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saaman kompensaation yhteismäärä koostuu palkasta, ei-rahamääräisistä etuuksista ja eläkekuluista maksupohjaisiin järjestelyihin. Konsernin johdolla ei ole etuuspohjaisia eläkejärjestelyitä.