iLOQ-vuosikertomus 2019

iLOQ-konserni

Tase IFRS

       
1 000 euroa Liitetiedot 31.12.2019 31.12.2018
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 12 8 329 6 489
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13 3 954 1 406
Laskennalliset verosaamiset 11 392 507
Muut saamiset 15, 26 0 2 980
Pitkäaikaiset varat yhteensä 12 676 11 382
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 7 092 5 532
Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 10 853 8 260
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 11 0 40
Rahavarat 16 4 110 1 218
Lyhytaikaiset varat yhteensä 22 055 15 051
Varat yhteensä 34 730 26 433
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 17 1 000 1 000
Ylikurssirahasto 17 380 380
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 5 301 5 151
Muuntoero -15 -25
Kertyneet voittovarat 17 14 177 11 476
Oma pääoma yhteensä 20 844 17 982
VELAT
Pitkäaikaiset velat 20 0 0
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 23 781 0
Pitkäaikaiset varaukset 24 460 314
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 241 314
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 21 10 742 7 349
23 958 0
Lyhytaikaiset varaukset 24 314 710
20 0 0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 11 630 78
Lyhytaikaiset velat yhteensä 12 645 8 137
Velat yhteensä 13 886 8 451
Oma pääoma ja velat yhteensä 34 730 26 433