iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 12

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2019
1 000 euroa Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet Keskeneräinen
käyttöomaisuus
Yhteensä
Hankintameno 1.1.2019 11 168 1 136 311 0 12 615
Lisäykset 2 680 234 198 287 3 399
Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0
Hankintameno 31.12.2019 13 848 1 370 509 287 16 014
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2019 5 359 597 170 0 6 125
Tilikauden poistot 1 348 139 72 0 1 559
Arvonalentumiset 0 0 0 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2019 6 707 736 242 0 7 685
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 5 810 539 141 0 6 490
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 7 142 634 267 287 8 329
 
Aineettomat hyödykkeet 2018
1 000 euroa Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet Keskeneräinen
käyttöomaisuus
Yhteensä
Hankintameno 1.1.2018 8 968 984 263 0 10 215
Lisäykset 2 200 152 48 0 2 400
Hankintameno 31.12.2018 11 168 1 136 311 0 12 615
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 4 674 478 112 0 5 263
Tilikauden poistot 685 119 58 0 862
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 5 359 597 170 0 6 126
Kirjanpitoarvo 1.1.2018 4 295 506 151 0 4 952
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 5 810 539 141 0 6 489

 

Konsernin aineettomat oikeudet koostuvat patenteista sekä ATK-ohjelmien lisensseistä ja muut aineettomat hyödykkeet koostuvat ATK-ohjelmista. Tilikauden 2019 keskeneräinen käyttöomaisuus sisältää pääosin järjestelmien kehittämiseen liityviä ennakkomaksuja.

Konserni on panostanut uusien tuotteiden kehittämiseen sekä nykyisten tuotteiden ominaisuuksien ja valmistusmenetelmien edelleen kehittämiseen. Keskeneräisten kehittämismenojen kirjanpitoarvo oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 2 067 tuhatta euroa. Tuotekehitysmenojen lisäystä kirjattiin taseeseen vuonna 2019 2 685 tuhatta euroa ( vuonna 2018 2 200 tuhatta euroa).

Arvonalentumistestaus

Keskeneräisten tuotekehityshankkeiden osalta on laadittu arvonalennustestaus 31.12.2019 ja 31.12.2018 tilanteista. Arvonalennustestauksessa keskeneräisten tuotekehityshankkeiden kirjanpitoarvoa on verrattu kerrytettävissä olevaan rahamäärään, joka on määritetty tulevien kassavirtojen nykyarvona. Arvonalentumistestauksen perusteella ei ole havaittu tarvetta arvonalentumistappioiden kirjaamiselle.