iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 18

Osakeperusteiset maksut

Konsernilla on optioperusteisia sitouttamisjärjestelyjä, jotka on suunnattu konsernin henkilöstölle. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi sekä pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä. Joulukuussa 2019 toteutuneen iLOQ Oy:n koko osakekannan myynnin myötä kaikki optioperusteiset kannustinjärjestelyt, joiden osalta on suunnattu optioita henkilöstölle, ovat rauenneet. Järjestelyiden raukeamisen myötä ennen osakekannan myyntiä voimassa olleiden optioperusteisten kannustinjärjestelyiden kuluvaikutukset on kirjattu täysimääräisesti vuodelle 2019.

Optioperusteiset kannustinjärjestelyt 2018

Vuonna 2018 yhtiökokous päätti laskea liikkeelle optio-ohjelman emoyhtiön hallituksen jäsenille. Optiojärjestelyn ehtojen mukaisesti optiot annettiin ilman vastiketta hallituksen jäsenille siten, että kukin yksittäinen jäsen voi saada enintään 500 optiota. Optio-ohjelma on osa hallituksen jäsenten sitouttamista ja siten siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä 3000 yhtiön K-sarjan osaketta.Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.
Optio-oikeuksilla 2018 merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2019-31.12.2020. Osakkeen merkintähinta on 60 euroa.

Vuonna 2018 hallitus päätti voimassaolevan valtuutuksen nojalla laskea liikkeelle optio-ohjelman konsernin avainhenkilöille. Optiojärjestelyn ehtojen mukaisesti optiot annetaan ilman vastiketta hallituksen päättämille konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on konsernin kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 20 000  yhtiön K-sarjan osaketta. Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.
Optio-oikeuksien merkintäaika on 1.5.2021-31.12.2026. Osakkeen merkintähinta on 123 euroa.

Optioperusteiset kannustinjärjestelyt 2019

Vuonna 2019 yhtiökokous päätti laskea liikkeelle optio-ohjelman emoyhtiön hallituksen jäsenille. Optiojärjestelyn ehtojen mukaisesti optiot annettiin ilman vastiketta hallituksen jäsenille siten, että kukin yksittäinen jäsen voi saada enintään 650 optiota. Optio-ohjelma on osa hallituksen jäsenten sitouttamista ja siten siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä 2600 yhtiön K-sarjan osaketta.Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

Optio-oikeuksilla 2019 merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2020-31.12.2021.
Osakkeen merkintähinta on 110 euroa.

 

Keskeiset ehdot
Järjestely Optio 2018 Optio 2018 Optio 2019
Järjestelyn luonne Osakeoptio Osakeoptio Osakeoptio
Myöntämispäivä 23.3.2018 21.3.2019 21.3.2019
Oikeuden syntymisjakso 23.3.-31.12.2018 21.3.2019-1.5.2021 21.3.-31.12.2019
Oikeuden syntymisehto Työssäoloehto Työssäoloehto Työssäoloehto
Optioiden lukumäärä enintään 3 000 20 000 3 000
Merkintähinta (euroa) 60,00 123,00 110,00
Myöntämishetken hinta
Toteutus Osakkeina Osakkeina Osakkeina
iLOQ Oy:n hallussa olevat tai jakamattomat optiot on esitetty alla olevassa taulukossa.
  2019 2018
Jakamattomat optiot 0 500

 

Black-Scholes-arvonmääritysmallissa käytetyt keskeiset oletukset
Järjestely 2018 2018 2019
Myöntämispäivä 23.3.2018 21.3.2019 21.3.2019
Volatiliteetti, % 23,47 % 26,98 % 26,98 %
Voimassaoloaika (vuosina) 2,78 7,78 2,78
Riskitön korko, % -0,07 -0,42 -0,42
Myöntämishetken hinta 60,00 123,00 110,00
Option arvo myöntämishetkellä 6,15 12,88 13,24

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty ulkona olevien optioiden tilikauden aikaiset muutokset.

Kappaletta 2019 2018
Kauden alussa 2 500 0
Kaudella myönnetyt 19 200 2 500
Menetetyt 0 0
Toteutetut 0 0
Rauenneet -21 700 0
Kauden lopussa 0 2 500
Toteutettavissa 0 0
Osakeperusteisten maksujen vaikutus tilikauden tulokseen
1 000 euroa 2019 2018
Osakeperusteiset maksut 248 15
Yhteensä 248 15