iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 17

Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

Osakepääoma

Osakepääoma on 1 000 015,60 euroa ja kaikki liikkeelle lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

Osakepääoma muodostuu kahdesta osakesarjasta: K- ja A -osakkeista. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. A -osakkeita ei ole laskettu liikkeelle tilikausilla 2018-2019. Konsernilla on hallussa omia osakkeita 5.300 kappaletta 31.12.2019.

Osakepääomaan merkitään osakeantien yhteydessä saatu osakkeiden merkintähinta siltä osin kuin merkintähintaa ei osakeantipäätöksessä ole päätetty kirjattavaksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Taulukossa on esitetty muutokset osakkeiden lukumäärissä ja vastaavat muutokset konsernin omassa pääomassa.

2019 K-osakkeiden lukumäärä A-osakkeiden lukumäärä Osakkeet yhteensä Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
1.1. 1 238 744 0 1 238 744 1 000 5 151
Toteutuneet osakeoptiot 2 500 0 2 500 0 150
31.12. 1 241 244 0 1 241 244 1 000 5 301

Vuonna 2019 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 150.000 uutta tai hallussa olevaa K-osaketta joko maksua vastaan tai maksutta.Valtuutuksen perusteella voidaan tarjota osakkeita tai niihin oikeuttavia erityisiä oikeuksia myös suunnatusti osakkeenomistajien merkintäoikeudesa poiketen. Hallituksella on myös vapaa oikeus päättää osakeannin tai erityisten oikeuksien ehdoista.

Vuoden 2019 osakeanti 2 500 osaketta liittyy vuoden 2018 valtuutukseen, jossa yhtiökokous päätti hallitukselle suunnattavasta 3 000 option optio-oikeudesta.

2018 K-osakkeiden lukumäärä A-osakkeiden lukumäärä Osakkeet yhteensä Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
1.1. 1 220 124 0 1 220 124 1 000 12 717
Toteutuneet osakeoptiot 6 820 0 6 820 0 0
Osakeanti 11 800 0 11 800 0 688
Pääoman palautus 0 0 0 0 -8 254
31.12. 1 238 744 0 1 238 744 1 000 5 151

Vuonna 2018 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Annetun valtuutuksen nojalla voidaan merkitä yhteensä enintään 60 000 uutta K-sarjan osaketta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-ohjelmasta, jossa voidaan merkitä yhteensä enintään 60 000 uutta K-sarjan osaketta. Yhtiökokous päätti vielä hallituksen jäsenille suunnattavasta 3 000 optio-oikeudesta, jonka mukaan hallituksen jäsenet voivat kukin merkitä vuoden 2019 alusta lukien 500 optiota. Vuoden 2018 osakeanti 11 800 osaketta liittyy vuoden 2017 valtuutukseen, jossa hallitus päätti yhteensä enintään 70 000 osakkeen osakeannista.

Vuonna 2017 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Annetun valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa enintään 70 000 K-sarjan osaketta. Osakeannista on merkitty 51 000 osaketta 31.12.2017 mennessä. Tilikaudella toteutettiin osakeoptiota yhteensä 10 660 kappaletta. Näistä toteutetuista osakeoptioista 6 820 kappaletta rekisteröitiin tilikaudella 2018.

Osingot

Tilikauden voitto 5 662 620,64 euroa kirjataan voittovarojen tilille. Yhtiön jakokelpoiset varat per 31.12.2019 ovat yhteensä 13 996 281,92 euroa, joista voittovarojen määrä on 15 028 451,13 euroa ja jakokelpoisia varoja sijoitetun vapaan pääoman rahastossa on 5 301 132,20 euroa. Jakokelpoisia varoja vähentää aktivoidut kehittämismenot yhteensä 6 333 301,41 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos siirretään voitto- ja tappiotilille, ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous 21.3.2019 päätti jakaa osinkona 2,00 euroa kutakin päätöshetkeen mennessä rekisteröityä ulkona olevaa K-sarjan osaketta kohden, yhteensä 2 471 888,00 euroa.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin kuin sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.

Ylikurssirahasto

Niissä tapauksissa, joissa optio-oikeuksista on päätetty vanhan osakeyhtiölain (29.9.1978/734) aikana, optioihin perustuvista osakemerkinnöistä saadut rahasuoritukset on kirjattu osakepääomaan ja ylikurssirahastoon järjestelyn ehtojen mukaisesti, transaktiomenoilla vähennettynä.

Muuntoerot

Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.

Konsernin pääoman hallintaa on kuvattu liitetiedossa 22 Riskienhallinta.

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.

2019 2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (1 000 euroa) 5 508 6 493
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 1 240 710 1 234 975
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa/osake) 4,44 5,26

Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden laimentava vaikutus. Konsernin laimentavat potentiaaliset kantaosakkeet ovat osakkeina maksettavia osakeperusteisia kannustinjärjestelyjä.

2019 2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (1 000 euroa) 5 508 6 493
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 1 240 710 1 234 975
Osakeoptioiden vaikutus 0 675
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskemiseksi 1 240 710 1 235 650
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa/osake) 4,44 5,25