iLOQ-vuosikertomus 2019

iLOQ-konserni

Laaja tuloslaskelma IFRS

       
1 000 euroa  Liitetieto 1.1.-31.12.2019  1.1.-31.12.2018
Liikevaihto 4 61 074 50 249
Liiketoiminnan muut tuotot 0 3
Materiaalit ja palvelut 6 -26 998 -22 628
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 7 -13 395 -9 395
Poistot ja arvonalentumiset 8 -2 983 -1 179
Liiketoiminnan muut kulut 9 -10 286 -8 766
Liikevoitto 7 412 8 284
Rahoitustuotot 10 106 146
Rahoituskulut 10 -461 -278
Nettorahoituskulut -355 -132
Voitto (tappio) ennen veroja 7 057 8 152
Tuloverot 11 -1 548 -1 659
Tilikauden voitto (tappio)  5 508 6 493
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 
Muuntoero 10 -31
Tilikauden muut laajan tuloksen erät, netto 10 -31
Tilikauden laaja tulos yhteensä 5 519 6 462
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 17 4,44 5,20
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 17 4,44 5,20