iLOQ-vuosikertomus 2019

iLOQ Oy

Rahoituslaskelma FAS

1 000 euroa 2019 2018
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto (tappio) ennen veroja 7 055 8 008
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 2 045 1 166
Pysyvien vastaavien arvonalentumiset 0 0
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -134 33
Rahoitustuotot ja -kulut 246 76
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 9 212 9 283
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) -2 394 -1 492
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) -1 559 -2 031
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 3 078 697
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 8 337 6 457
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -402 -270
Saadut korot liiketoiminnasta 121 166
Maksetut välittömät verot -834 -2 906
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 7 222 3 447
Liiketoiminnan rahavirta (A) 7 222 3 447
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4 714 -3 279
Myönnetyt lainat 0 -135
Lainasaamisten takaisinmaksut 59 100
Tytäryhtiön perustaminen -1 -13
Oman pääoman ehtoisen sijoituksen takaisinmaksu 78 107
Investointien rahavirta (B) -4 578 -3 220
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti 150 688
Omien osakkeiden hankkiminen -583
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0
Myönnetyt lainat 0 -688
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 2 980 0
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 472 -1 786
Maksetut pääoman palautukset 0 -8 254
Rahoituksen rahavirta (C) 75 -10 040
RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) 2 720 -9 813
Rahavarat tilikauden alussa 508 10 321
Rahavarat tilikauden lopussa 3 228 508