iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 11

Tuloverot

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero
1 000 euroa 2019 2018
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 1 434 1 552
Edellisten tilikausien vero 0 -40
Laskennallisten verojen muutos 115 147
Yhteensä 1 548 1 659
Tuloslaskelman verokulun ja Suomessa sovellettavalla verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma
1 000 euroa 2019 2018
Tulos ennen veroja 7 057 8 152
Vero laskettuna Suomessa sovellettavalla verokannalla (20%) -1 411 -1 630
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista -6 -53
Vähennyskelvottomat menot -104 -25
Edellisten tilikausien verojen oikaisu 0 40
Kirjaamattomat hyllypoistot/hyllypoistojen käyttö ja muut erot -26 9
Verot tuloslaskelmassa -1 548 -1 659
Muihin laajan tuloksen eriin ei ole kirjattu veroja.

 

Laskennallisten verojen muutokset
2019
1 000 euroa 01.01.2019 Kirjattu tulosvaikut-teisesti Kirjattu omaan pääomaan Kurssierot ja muut erot 31.12.2019
Laskennalliset verosaamiset
Hyllypoistot 79 -23 0 0 56
Johdannaiset 0 0 0 0 0
Käyttämättömät tappiot verotuksessa 224 -46 0 0 178
Varaukset 205 -50 0 0 155
Vuokrasopimukset 0 4 0 0 4
Yhteensä 507 -147 0 0 392
2018
1 000 euroa 01.01.2018 Kirjattu tulosvaikut-teisesti Kirjattu omaan pääomaan Kurssierot ja muut erot 31.12.2018
Laskennalliset verosaamiset
Hyllypoistot 144 -65 0 0 79
Käyttämättömät tappiot verotuksessa 284 -60 0 0 223
Varaukset 226 -21 0 0 204
Yhteensä 654 -147 0 0 507

Konsernilla oli 31.12.2019 234 tuhatta euroa (264 tuhatta euroa 31.12.2018) vahvistettuja tappioita, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska konsernille ei todennäköisesti kerry ennen kyseisten tappioiden vanhenemisesta verotettavaa tuloa, jota vastaan tappiot pystyttäisiin hyödyntämään. Kyseiset tappiot vanhenevat vuonna 2023.