iLOQ-vuosikertomus 2018

iLOQ-konserni

Rahavirtalaskelma IFRS

1 000 euroa Liitetiedot 2018 2017
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto (tappio) 6 493 7 183
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 15 1
Poistot ja arvonalentumiset 8 1 179 985
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 33 -39
Rahoitustuotot 10 -146 -138
Rahoituskulut 10 278 343
Verot 11 1 659 1 727
Muut oikaisut -1 -6
Käyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 15 -1 555 -1 325
Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys 14 -2 031 -1 406
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 21 1 081 1 128
Muutokset varauksissa 24 -234 28
Maksetut korot -17 -22
Saadut korot 7 18
Maksetut verot -2 913 -999
Muut rahoituserät -45 -55
Liiketoiminnan nettorahavirta 3 803 7 423
Investointien rahavirrat
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat 13 -901 -506
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat 12 -2 400 -1 220
Investointien nettorahavirta -3 301 -1 726
Rahoituksen rahavirta
Myönnetyt lainat 15 -688 -2,292
Osakeannista saadut maksut 17, 18 688 2 402
Maksetut osingot 17 -1 786 -1 167
Pääoman palautus -8 254 0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 20 0 -519
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu 20 0 -1 307
Rahoituksen nettorahavirta -10 040 -2 883
Rahavarojen muutos -9 538 2 814
Rahavarat 1.1 10 871 8 235
Valuuttakurssien muutosten nettovaikutus rahavaroihin -115 -178
Rahavarat 31.12 16 1 218 10 871