iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 18

Osakeperusteiset maksut

Konsernilla on optioperusteinen sitouttamisjärjestely, joka on suunnattu konsernin henkilöstölle. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi sekä pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.

Optioperusteiset kannustinjärjestelyt 2013

Vuonna 2013 konsernin hallitus päätti laskea liikkeelle optio-ohjelman koko konsernin henkilöstölle. Optiojärjestelyn ehtojen mukaisesti optiot annettiin ilman vastiketta konsernin toistaiseksi voimassa olevassa työ- tai toimisuhteessa olevalle henkilöstölle. Optio-oikeudet ovat harkinnanvarainen ja kertaluonteinen osa kannustamista. Optioikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 40 000  yhtiön K-sarjan osaketta. Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella oli 1.1.2015 – 31.12.2017

Osakkeen merkintähinta oli 10-13 euroa.

Mikäli optio-oikeuden omistajan työsuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy, hän menettää viipymättä vastikkeetta hänelle jaetut optio-oikeudet, mikäli osakemerkinnän aika ei työsuhteen päättyessä ollut alkanut. Optio-oikeuden saajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimisuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksiin liittyen.

Optioperusteiset kannustinjärjestelyt 2018

Vuonna 2018 yhtiökokous päätti laskea liikkeelle optio-ohjelman emoyhtiön hallituksen jäsenille. Optiojärjestelyn ehtojen mukaisesti optiot annettiin ilman vastiketta hallituksen jäsenille siten, että kukin yksittäinen jäsen voi saada enintään 500 optiota. Optio-ohjelma on osa hallituksen jäsenten sitouttamista ja siten siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä 3000 yhtiön K-sarjan osaketta.Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

Optio-oikeuksilla 2018 merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2019-31.12.2020. Osakkeen merkintähinta on 60 euroa.

 

Keskeiset ehdot
Järjestely Optio 2013 Optio 2018
Järjestelyn luonne Osakeoptio Osakeoptio
Myöntämispäivä 01.03.2013 23.03.2018
Oikeuden syntymisjakso 1.3.2013-31.12.2014 23.3.-31.12.2018
Oikeuden syntymisehto Työssäoloehto Työssäoloehto
Optioiden lukumäärä enintään 40 000 3 000
Merkintähinta (euroa) 10,00 – 13,00 60,00
Myöntämishetken hinta
Toteutus Osakkeina Osakkeina
iLOQ Oy:n hallussa olevat tai jakamattomat optiot on esitetty alla olevassa taulukossa.
2018 Yhteensä
Jakamattomat optiot 500 500

 

Black-Scholes-arvonmääritysmallissa käytetyt keskeiset oletukset
Järjestely 2018
Myöntämispäivä 23.03.2018
Volatiliteetti, % 23,47
Voimassaoloaika (vuosina) 2,78
Riskitön korko, % -0,07
Myöntämishetken hinta 60,00
Option arvo myöntämishetkellä 6,15

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty ulkona olevien optioiden tilikauden aikaiset muutokset.

Kappaletta 2018 2017
Kauden alussa 0 19 450
Kaudella myönnetyt 2 500 0
Menetetyt 0 0
Toteutetut 0 -10 660
Rauenneet 0 -8 790
Kauden lopussa 2 500 0
Toteutettavissa 0 0
Osakeperusteisten maksujen vaikutus tilikauden tulokseen
1 000 euroa 2018 2017
Osakeperusteiset maksut 15 0
Yhteensä 15 0