iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 15

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Pitkäaikaiset saamiset
1 000 euroa 2018 2017
Pitkäaikaiset saamiset muilta
Lainasaamiset 2 980 2 292
Yhteensä 2 980 2 292
Erä pitkäaikaiset lainasaamiset muilta yrityksiltä käsittää lähipiirilainoja. Lähipiiritapahtumat on kuvattu liitetiedossa 26.
Lyhytaikaiset saamiset
1 000 euroa 2018 2017
Lyhytaikaiset saamiset muilta
Myyntisaamiset 7 858 6 349
Muut saamiset 152 103
Siirtosaamiset 250 211
Yhteensä 8 260 6 663
Muut saamiset sisältävät ALV-saamisia ja valuuttatermiineistä taseeseen kirjatun määrän. Myyntisaamisten ja muiden saamisten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista.
Myyntisaamisten ikäjakauma
1 000 euroa 2018 2017
Erääntymättömät 6 031 4 696
Erääntyneet
alle 1 kk 1 452 1 574
1-3 kk 326 38
yli 3 kk 49 41
Erääntyneet yhteensä 1 827 1 653
Yhteensä 7 858 6 349

 

Odotettavissa olevat luottotappiot

Konsernin luottotappiovarauksen määrittäminen  perustuu myyntisaamisten koko voimassaoloajalta odotettavissa oleviin luottotappioihin. Tilikausilla 2017-2018 konserni ei kirjannut odotettavissa olevia luottotappioita, sillä toteutuneiden luottotappioiden historiatietoihin ja johdon kokemusperäiseen arvioon perustuvan laskelman perusteella, odotettavissa olevat luottotappiot ovat tilikausilla 2017-2018 olleet 0 euroa.Odotettavissa olevien luottotappioiden laskenta on kuvattu liitetiedossa 22.

Tilinpäätöspäivänä luottoriskille luottoriskille alttiina oleva enimmäismäärä vastaa myyntisaamisten kokonaismäärää. Konsernilla on myös Euler Hermesin luottovakuutus, jolla on varauduttu mahdollisiin luototappioriskeihin myyntisaamisista asiakkailta. Konserni arvio asiakaskohtaisesti tarpeen luottovakuuden kattavuudelle ja vakuuttaa saamisen asiakkaalta tämän arvion perusteella.

Konsernin toteutuneet myynnin luottotappiot ovat historiallisesti olleet erittäin vähäisiä ja tilinpäätöksessä esitettävillä tilikausilla ei ole kirjattu toteutuneita myynnin luottotappioita.

Konsernin riskienhallintaa ja konsernin luottoriskiä on kuvattu liitetiedossa 22.