iLOQ-vuosikertomus 2018

iLOQ-konserni

Tase IFRS

       
1 000 euroa Liitetiedot 31.12.2018 31.12.2017
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 12 6 489 4 952
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13 1 406 821
Laskennalliset verosaamiset 11 507 654
Muut saamiset 15, 26 2 980 2 292
Pitkäaikaiset varat yhteensä 11 382 8 719
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 5 532 3 501
Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 8 260 6 664
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 11 40 0
Rahavarat 16 1 218 10 871
Lyhytaikaiset varat yhteensä 15 051 21 036
Varat yhteensä 26 433 29 755
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 17 1 000 1 000
Ylikurssirahasto 17 380 380
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 5 151 12 717
Muuntoero -25 7
Kertyneet voittovarat 17 11 476 6 752
Oma pääoma yhteensä 17 982 20 856
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset varaukset 24 314 245
Pitkäaikaiset velat yhteensä 314 245
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 21 7 349 6 245
Lyhytaikaiset varaukset 24 710 1 013
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 11 78 1 397
Lyhytaikaiset velat yhteensä 8 137 8 655
Velat yhteensä 8 451 8 900
Oma pääoma ja velat yhteensä 26 433 29 755