iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 11

Tuloverot

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero
1 000 euroa 2018 2017
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 1 552 1 690
Edellisten tilikausien vero -40 -109
Laskennallisten verojen muutos 147 146
Yhteensä 1 659 1 727
Tuloslaskelman verokulun ja Suomessa sovellettavalla verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma
1 000 euroa 2018 2017
Tulos ennen veroja 8 152 8 910
Vero laskettuna Suomessa sovellettavalla verokannalla (20%) -1 630 -1 782
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista -53 -57
Vähennyskelvottomat menot -25 -7
Edellisten tilikausien verojen oikaisu 40 109
Kirjaamattomat hyllypoistot/hyllypoistojen käyttö ja muut erot 9 10
Verot tuloslaskelmassa -1 659 -1 727
Muihin laajan tuloksen eriin ei ole kirjattu veroja.

 

Laskennallisten verojen muutokset
2018
1 000 euroa 01.01.2018 Kirjattu tulosvaikut-teisesti Kirjattu omaan pääomaan Kurssierot ja muut erot 31.12.2018
Laskennalliset verosaamiset
Hyllypoistot 144 -65 0 0 79
Käyttämättömät tappiot verotuksessa 284 -60 0 0 223
Varaukset 226 -21 0 0 204
Yhteensä 654 -147 0 0 507
2017
1 000 euroa 01.01.2017 Kirjattu tulosvaikut-teisesti Kirjattu omaan pääomaan Kurssierot ja muut erot 31.12.2017
Laskennalliset verosaamiset
Hyllypoistot 273 -130 0 0 144
Käyttämättömät tappiot verotuksessa 311 -26 0 0 284
Varaukset 217 10 0 0 226
Yhteensä 801 -146 0 0 654

Konsernilla oli 31.12.2018 264 tuhatta euroa (286 tuhatta euroa 31.12.2017) vahvistettuja tappioita, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska konsernille ei todennäköisesti kerry ennen kyseisten tappioiden vanhenemisesta verotettavaa tuloa, jota vastaan tappiot pystyttäisiin hyödyntämään. Kyseiset tappiot vanhenevat vuonna 2023.