iLOQ-vuosikertomus 2018

iLOQ-konserni

Laaja tuloslaskelma IFRS

       
1 000 euroa  Liitetiedot 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Liikevaihto 4 50 249 40 345
Liiketoiminnan muut tuotot 3 0
Materiaalit ja palvelut 6 -22 628 -17 892
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 7 -9 395 -6 982
Poistot ja arvonalentumiset 8 -1 179 -985
Liiketoiminnan muut kulut 9 -8 766 -5 372
Liikevoitto 8 284 9 115
Rahoitustuotot 10 146 138
Rahoituskulut 10 -278 -343
Nettorahoituskulut -132 -205
Voitto (tappio) ennen veroja 8 152 8 910
Tuloverot 11 -1 659 -1 727
Tilikauden voitto (tappio)  6 493 7 183
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 
Muuntoero -31 -6
Tilikauden muut laajan tuloksen erät, netto -31 -6
Tilikauden laaja tulos yhteensä 6 462 7 177
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 17 5,20 6,02
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 5,20 5,98