iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 20

Rahoituslainat

Konsernilla ei ollut rahoituslainoja 31.12.2018 eikä 31.12.2017 päättyneillä tilikausilla.

Lisätietoja konsernin altistumisesta korkoriskille ja luottoriskille esitetään liitetiedossa 22 Rahoitusriskien hallinta. Konsernin luottolimiitit on kuvattu liitetiedossa 25 Ehdolliset sitoumukset ja näihin liittyvät keskeiset kovenanttiehdot on kuvattu liitetiedossa 22.