Hallituksen toimintakertomus 2018

iLOQ on suomalainen, voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä teknologiayritys, joka muuttaa mekaanisen lukituksen digitaaliseksi pääsyoikeuksien hallinnaksi.  iLOQin teknologiset ratkaisut mahdollistavat elektronisen lukituksen ilman paristoja tai kaapeleita. Yhtiön tuotteet myydään ammattitaitoisia asennus-, huolto- ja ylläpitopalveluja tarjoavan iLOQ jälleenmyyntikanavan kautta. Yhtiöllä on globaalisti yli 600 jälleenmyyjää. Liikevaihto kasvoi tasaisesti tilikauden 2018 aikana sekä ovaali-, että DIN-lukkosylinteri -markkinoilla. Tuotteiden valmistus pohjautuu ulkoistettuun, joustavasti skaalautuvaan tuotantoon, jonka jakelu tapahtuu iLOQin hallinnoimasta jakelukeskuksesta. Lisäksi yhtiöllä on pienimuotoinen tuotantoyksikkö tukemassa tuotekehityksen tarpeita.

iLOQ jatkoi vuoden 2018 aikana kasvustrategiansa mukaisesti organisaation vahvistamista tukemaan yhtiön pitkän ajan kansainvälistymis- ja kasvutavoitteita. Merkittävimmät panostukset kohdistettiin erityisesti yhtiön kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin sekä tuotekehityksen vahvistamiseen. Yhtiön strategian mukaisen kansainvälisen laajentumisen ja nykyisten toimintojen vahvistamisen lisäksi iLOQ laajensi Keski-Euroopan toimintojaan avaamalla uudet myyntiyhtiöt Ranskaan ja Espanjaan. Yrityksen muut maayhtiöt sijaitsevat Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Hollannissa.

iLOQ julkaisi toukokuussa maailman ensimmäisen NFC-teknologiaa hyödyntävän mobiilipääsynhallintaratkaisun iLOQ S50:n, joka on suunnattu sähkön tuotanto- ja jakeluyhtiöille, puhelinverkkopalveluille, palvelinkeskuksille, vedenkäsittelylaitoksille, kiinteistöpalveluille ja kuljetuspalveluille. iLOQ S50 toimii ilman avainta ja perustuu älypuhelimen NFC-tekniikkaan ja turvalliseen pääsyoikeuksien jakamiseen pilvipalvelun kautta. iLOQ S50:n teknologian ytimessä on maailman ensimmäinen ja ainoa lukkosylinteri, joka saa avaamiseen tarvittavan energian älypuhelimesta.

Jälleenmyyjäverkoston laajentamisen lisäksi yhtiö solmi tilikaudella puitesopimukset muun muassa Suomen johtavien kiinteistöalan toimijoiden YIT:n, SATO:n, Bonavan, Avain Yhtiöiden ja Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiön kanssa. Lisäksi iLOQin brändin ja tunnettuuden lisäämiseksi on toteutettu ja aloitettu useita toimenpiteitä, joilla tavoitellaan hyvää näkyvyyttä pääkohderyhmien keskuudessa yhtiölle tärkeillä markkina-alueilla Keski- ja Pohjois-Euroopassa.

Yhtiö ilmoitti toukokuussa 2018 arvioivansa mahdollisuuksia yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle sekä muita mahdollisia vaihtoehtoja yhtiön nopean kasvun ja kansainvälistymisen varmistamiseksi. Selvitystyötä tullaan jatkamaan vuonna 2019 johtuen mahdollisten vaihtoehtojen määrästä ja valinnan vaatimasta ajasta.

LIIKETOIMINTA TILIKAUDEN AIKANA

iLOQ teki kuudentena peräkkäisenä vuotena vahvasti positiivisen tuloksen huolimatta voimakkaasta kasvusta ja merkittävistä panostuksista kansainvälistymiseen. iLOQ -konsernin tilikauden 2018 liikevaihto oli 50,2 milj. euroa (2017: 40,3 milj. euroa) ja se kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 24,5 %. Keski-Euroopan toimintojen liikevaihto kasvoi Saksan toimintojen vetämänä edellisestä vuodesta 53,9 % ja oli 8,8 (5,7) milj. euroa. Pohjois-Euroopan toimintojen liikevaihto oli 41,5 (34,6) milj. euroa, jossa kasvua oli 19,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Pohjois-Euroopassa kasvu oli euromääräisesti voimakkainta Ruotsissa.

Yhtiön kannattavuus kehittyi tilikaudella 2018 kaikilla keskeisillä mittareilla positiivisesti. Voimakas kasvu vahvisti myyntikatetta, joka kasvoi 23,0 % edellisestä vuodesta ja oli 55,0 % liikevaihdosta (55,7 %). Vuoden 2018 käyttökate (EBITDA) oli 9,5 milj. euroa (2017: 10,1 milj. euroa). Vuoden 2018 kuluihin sisältyy kertaluonteisia kustannuksia yhtiön osakkeiden listaamisen ja muiden strategisten vaihtoehtojen kartoitukseen liittyvästä työstä hieman yli 0,8 milj. euroa. Strategian mukaiset suunnitelmalliset kasvupanostukset sekä meneillään olevan strategisen selvitystyön kustannukset huomioiden vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) kasvoi viime vuodesta 2,1 % ja oli 10,3 (10,1) milj. euroa. Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 20,5 % liikevaihdosta (25,0 %). Yhtiön henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 129 (86) henkilöä, jossa oli kasvua edellisen vuoden lopusta 50,0 %. Liikevoitto (EBIT) oli 8,3 (9,1) milj. euroa eli 16,5 % (22,6 %) liikevaihdosta. Yhtiön tilikauden 2018 tulos oli 6,5 (7,2) milj. euroa.

KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

1 000 euroa 2018 2017 2016 2015
Liikevaihto 50 249 40 345 33 741 23 063
Liikevaihdon kasvu, % 24,5 % 19,6 % 46,3 %
Myyntikate 27 624 22 454 16 686 10 902
Myyntikate, % 55,0 % 55,7 % 49,5 % 47,3 %
Käyttökate (EBITDA) 9 463 10 100 6 373 2 679
Käyttökate (EBITDA), % 18,8 % 25,0 % 18,9 % 11,6 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 10 309 10 100 7 456 2 679
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % 20,5 % 25,0 % 22,1 % 11,6 %
Liikevoitto (EBIT) 8 284 9 115 5 079 1 784
Liikevoitto (EBIT), % 16,5 % 22,7 % 15,1 % 7,7 %
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 9 130 9 115 6 523 1 784
Vertailukelpoinen Liikevoitto (EBIT), % 18,2 % 22,6 % 19,3 % 7,7 %
Investoinnit, aineelliset ja aineettomat hyöd. 3 301 1 726 923 1 132
Investoinnit liikevaihdosta, % 6,5 % 4,3 % 2,7 % 4,9 %
Omavaraisuusaste, % 68,6 % 70,4 % 58,2 % 58,3 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 33,4% 43,1 % 38,3 % 17,6 %
Henkilöstö keskimäärin 109 78 62 56
Henkilöstö tilikauden lopussa 129 86 67 54

SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA

Yhtiö on panostanut uusien tuotteiden kehittämiseen sekä nykyisten tuotteiden ominaisuuksien ja valmistusmenetelmien edelleen kehittämiseen. Tärkein kehityshanke on ollut tilikauden aikana markkinoille tuotu iLOQ S50 lukitusjärjestelmän mekaniikan, elektroniikan ja ohjelmistojen kehittäminen.

Aineelliseen ja aineettomiin hyödykkeisiin aktivoidut investoinnit olivat vuonna 2018 yhteensä 3,3 (1,7) milj. euroa.

YHTIÖN RAHOITUSASEMA

Yhtiön maksuvalmius ja rahoitusasema tilikauden 2018 päättyessä oli hyvä. Liiketoiminnan rahavirta tilikaudelta 2018 oli 3,8 (7,4) milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna liiketoiminnan rahavirrassa näkyivät kasvupanostukset liiketoimintaan ja tätä kautta myös liiketoimintaan sitoutuneeseen käyttöpääomaan sekä edellisen vuoden tulokseen liittyen maksetut täydennysverot.

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 26,4 (29,8) milj. euroa ja omavaraisuusaste 68,6 % (70,4 %)

RAHOITUSJÄRJESTELYT JA ERITYISET OIKEUDET

Yhtiökokous 23.3.2018 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 60 000 K-sarjan osakkeen suunnatusta osakeannista. Hallituksella on vapaa oikeus päättää suunnatun osakeannin kaikista ehdoista. Valtuutus on voimassa toistaiseksi ja sen perusteella hallitus on päättänyt 31.12.2018 yhteensä 1 500 osakkeen suunnatusta osakeannista. Lisäksi hallitus on päättänyt tilikaudella 2018 yhtiökokouksen 22.3.2017 myöntämän osakeantivaltuutuksen yhteensä 5 300 uuden K-sarjan osakkeen suunnatusta osakeannista. Yhtiökokouksen 22.3.2017 myöntämä valtuutus ei ole enää tilikauden päättyessä 31.12.2018 voimassa. Suunnattuihin osakeanteihin on ollut yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin mukainen painava taloudellinen syy, koska ne ovat liittyneet yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään.

Osakeanneista saatu merkintähinta on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Vuoden 2018 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-ohjelmasta, jossa voidaan merkitä yhteensä enintään 60 000 uutta yhtiön K-sarjan osaketta. Hallituksella on vapaa oikeus päättää optio-ohjelman ehdoista.

Päätökseen on yhtiön kannalta painava syy, koska optio-ohjelmalla on tarkoitus sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä uusiin tehtäviin. Valtuutus on voimassa toistaiseksi ja se kumosi 30.3.2016 päätetyn optioihin liittyneen valtuutuksen. Hallitus päätti 20.12.2018 uudesta optio-ohjelmasta, jossa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 20 000 kappaletta optio-oikeuksia. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 20 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa K-sarjan osaketta. Osakkeiden merkintäaika on 1.5.2021 – 31.12.2026.

Vuonna 2018 yhtiökokous päätti laskea liikkeelle optio-ohjelman emoyhtiön hallituksen jäsenille. Optiojärjestelyn ehtojen mukaisesti optiot annettiin ilman vastiketta hallituksen jäsenille siten, että kukin yksittäinen jäsen voi saada enintään 500 optiota. Optio-ohjelma on osa hallituksen jäsenten sitouttamista ja siten siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä 3 000 yhtiön K-sarjan osaketta.

LÄHIPIIRILAINAT JA VASTUUT

Yhtiön on antanut sen avainhenkilöiden sitouttamiseksi markkinaehtoisia lähipiirilainoja liittyen sen osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. Lainojen yhteismäärä 31.12.2018 oli 2 980 000,00 euroa. Laina-aika on 10 vuotta ja korko on 12 kk Euribor lisättynä 1,5 %. Lainojen vakuutena on avainhenkilöiden annetuilla lainoilla merkitsemät osakkeet.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN JÄLKEEN

Yhtiön toiminnassa ja taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Yhtiön johto ennustaa liikevaihdon kasvavan nykyisillä markkina-alueilla kasvua kiihdyttävien kehittämistoimenpiteiden ansiosta myös vuonna 2019. Kannattavuuden ennustetaan säilyvän kasvupanostuksista huolimatta hyvänä.

LIIKETOIMINNAN RISKIT

Yhtiö toimii verkostoliiketoimintamallilla tuotteiden valmistuksessa ja jakelussa. Liiketoimintaan liittyviä riskejä pyritään ehkäisemään ennalta tunnistamalla riskit. Vuoden 2018 aikana erityshuomio on ollut komponenttien saatavuuden varmistamisessa, jotta yhtiön toimituskyky saadaan turvattua.

Yhtiön turvallisuustuotteiden toiminnan luonteesta johtuen tuotteeseen liittyviä riskejä pyritään ehkäisemään perusteellisella tuotetestauksella sekä sisäisesti että ulkopuolisten testauslaitosten toimesta sekä korkealaatuisella toiminnalla tuotekehityksen ja valmistuksen kaikissa vaiheissa.

Edellä mainittuja sekä muita liiketoiminnan riskejä pyritään kattamaan toimintaprosessien kehittämisen lisäksi vakuutuksilla. Hallituksen tiedossa ei ole oikeudenkäyntejä eikä luottotappioihin liittyviä riskejä, jotka vaikuttaisivat oleellisesti yhtiön toiminnan tulokseen.

LAATU JA YMPÄRISTÖ

Yhtiöllä on sertifioitu ISO 9001:2015 laatujärjestelmä ja ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä. Yhtiön iLOQ S10/S50 SaaS -palvelun tuottaa Fujitsu Services Oy, jonka tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on sertifioitu ISO 27001:2013 mukaisesti.

YHTIÖN OSAKKEET

Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti:

2018 2017
K-osake 1 238 744 1 220 124
A-osake 0 0

Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Molempia osakesarjoja koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.

OMAT OSAKKEET

Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita 31.12.2018.

HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS

iLOQ Oy:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2018 oli  13 140 165,20 euroa, josta tilikauden voittoa 6 507 602,91 euroa. Yhtiön jakokelpoiset varat jakautuvat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 5 151 132,20 euroa ja voittovaroihin 12 420 718,49 euroa. Jakokelpoisia varoja vähentää aktivoidut kehittämismenot yhteensä  4 431 685,49 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 maksettaisiin osinkoa 2,00 euroa kutakin K-sarjan ulkona olevaa osaketta kohden.

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako ja pääoman palautus vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

TILINTARKASTUS

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tapio Raappana.