iLOQ-vuosikertomus 2018

iLOQ Oy

Tase FAS

Liitetiedot 31.12.2018 31.12.2017
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 29 6 579 5 053
Aineelliset hyödykkeet 30 1 300 712
Sijoitukset 30 1 029 1 123
Pysyvät vastaavat yhteensä 8 907 6 888
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 5 532 3 501
Pitkäaikaiset saamiset 31 3 990 3 267
Lyhytaikaiset saamiset 31 8 123 6 579
Rahat ja pankkisaamiset 508 10 321
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 18 153 23 668
VASTAAVAA YHTEENSÄ 27 061 30 556
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA 32
Osakepääoma 1 000 1 000
Ylikurssirahasto 380 380
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 5 151 12 717
Edellisten tilikausien voitto 5 913 509
Tilikauden voitto 6 508 7 191
Oma pääoma yhteensä 18 952 21 797
VIERAS PÄÄOMA 33
Lyhytaikainen vieras pääoma
Koroton vieras pääoma 8 109 8 759
Vieras pääoma yhteensä 8 109 8 759
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 27 061 30 556