iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 17

Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

Osakepääoma

Osakepääoma on 1 000 015,60 euroa ja kaikki liikkeelle lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

Osakepääoma muodostuu kahdesta osakesarjasta: K- ja A -osakkeista. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. A -osakkeita ei ole laskettu liikkeelle tilikausilla 2017-2018. Molempia osakesarjoja koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke. Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeita vuosina 2017-2018.

Osakepääomaan merkitään osakeantien yhteydessä saatu osakkeiden merkintähinta siltä osin kuin merkintähintaa ei osakeantipäätöksessä ole päätetty kirjattavaksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Taulukossa on esitetty muutokset osakkeiden lukumäärissä ja vastaavat muutokset konsernin omassa pääomassa.

2018 K-osakkeiden lukumäärä A-osakkeiden lukumäärä Osakkeet yhteensä Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
1.1. 1 220 124 0 1 220 124 1 000 12 717
Toteutuneet osakeoptiot 6 820 0 6 820 0 0
Osakeanti 11 800 0 11 800 0 688
Pääoman palautus 0 0 0 0 -8 254
31.12. 1 238 744 0 1 238 744 1 000 5 151

Vuonna 2018 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Annetun valtuutuksen nojalla voidaan merkitä yhteensä enintään 60 000 uutta K-sarjan osaketta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-ohjelmasta, jossa voidaan merkitä yhteensä enintään 60 000 uutta K-sarjan osaketta. Yhtiökokous päätti vielä hallituksen jäsenille suunnattavasta 3 000 optio-oikeudesta, jonka mukaan hallituksen jäsenet voivat kukin merkitä vuoden 2019 alusta lukien 500 optiota. Vuoden 2018 osakeanti 11 800 osaketta liittyy vuoden 2017 valtuutukseen, jossa hallitus päätti yhteensä enintään 70 000 osakkeen osakeannista.

2017 K-osakkeiden lukumäärä A-osakkeiden lukumäärä Osakkeet yhteensä Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
1.1. 1 165 284 0 1 165 284 1 000 10 315
Toteutuneet osakeoptiot 3 840 0 3 840 110
Osakeanti 51 000 0 51 000 2 292
31.12. 1 220 124 0 1 220 124 1 000 12 717

Vuonna 2017 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Annetun valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa enintään 70 000 K-sarjan osaketta. Osakeannista on merkitty 51 000 osaketta 31.12.2017 mennessä. Tilikaudella toteutettiin osakeoptiota yhteensä 10 660 kappaletta. Näistä toteutetuista osakeoptioista 6 820 kappaletta rekisteröitiin tilikaudella 2018.

Vuonna 2016 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla voitiin antaa enintään 50 000 K-sarjan osaketta. Vuonna 2016 avoinna olevan valtuutuksen osalta ei ole annettu yhtään optiota.

Vuonna 2013 iLOQ Oy:n hallitus päätti laskea liikkeelle optio-ohjelman koko konsernin henkilöstölle sitouttamistarkoituksessa. Optio-ohjelman perusteella laskettiin liikkeelle yhteensä 40.000 optiota, joista merkintäajan päättymiseen mennessä 31.12.2017 merkittiin 30.460 optiota.

Optio-ohjelmaa on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 18 Osakeperusteiset maksut.

Osingot

Tilikauden voitto 6 507 602,91 euroa kirjataan voittovarojen tilille. Yhtiön jakokelpoiset varat per 31.12.2018 ovat yhteensä 13 140 165,20 euroa, joista voittovarojen määrä on 12 420 718,49 euroa ja jakokelpoisia varoja sijoitetun vapaan pääoman rahastossa on 5 151 132,20 euroa. Jakokelpoisia varoja vähentää aktivoidut kehittämismenot yhteensä 4 431 685,49 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista voittovaroista yhteensä 12 420 718,49 euroa jaetaan osinkona 2,00 euroa kutakin päätöshetkeen mennessä rekisteröityä, ulkona olevaa K-sarjan osaketta kohden.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin kuin sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.

Ylikurssirahasto

Niissä tapauksissa, joissa optio-oikeuksista on päätetty vanhan osakeyhtiölain (29.9.1978/734) aikana, optioihin perustuvista osakemerkinnöistä saadut rahasuoritukset on kirjattu osakepääomaan ja ylikurssirahastoon järjestelyn ehtojen mukaisesti, transaktiomenoilla vähennettynä.

Muuntoerot

Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.

Konsernin pääoman hallintaa on kuvattu liitetiedossa 22 Riskienhallinta.

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.

2018 2017
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (1 000 euroa) 6 425 7 183
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 1 234 975 1 193 589
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa/osake) 5,20 6,02

Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden laimentava vaikutus. Konsernin laimentavat potentiaaliset kantaosakkeet ovat osakkeina maksettavia osakeperusteisia kannustinjärjestelyjä.

2018 2017
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (1 000 euroa) 6 425 7 183
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 1 234 975 1 193 589
Osakeoptioiden vaikutus 675 8 202
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskemiseksi 1 235 650 1 201 792
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa/ osake) 5,20 5,98