iLOQ-vuosikertomus 2018

iLOQ Oy

Rahoituslaskelma FAS

1 000 euroa 2018 2017
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto (tappio) ennen veroja 8 008 8 813
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 1 166 923
Pysyvien vastaavien arvonalentumiset 0 57
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 33 -39
Rahoitustuotot ja -kulut 76 151
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 9 283 9 905
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) -1 492 -1 261
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) -2 031 -1 406
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 697 1 245
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 6 457 8 483
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -270 -349
Saadut korot liiketoiminnasta 166 166
Maksetut välittömät verot -2 906 -999
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 3 447 7 301
Liiketoiminnan rahavirta (A) 3 447 7 301
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 279 -1 726
Myönnetyt lainat -135 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 100 0
Tytäryhtiön perustaminen -13 -3
Oman pääoman ehtoisen sijoituksen takaisinmaksu 107 0
Investointien rahavirta (B) -3 220 -1 729
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti 688 2 402
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -519
Myönnetyt lainat -688 -2 330
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -1 307
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 786 -1 167
Maksetut pääoman palautukset -8 254 0
Rahoituksen rahavirta (C) -10 040 -2 921
RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) -9 813 2 651
Rahavarat tilikauden alussa 10 321 7 670
Rahavarat tilikauden lopussa 508 10 321