iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 7

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

1 000 euroa 2019 2018
Palkat ja palkkiot 10 773 7 656
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt 1 399 1 033
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot ja osakepalkkiot 248 15
Muut henkilösivukulut 974 691
Yhteensä 13 395 9 395
2019 2018
Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella: 147 109
Henkilöstön lukumäärä tilikauden päättyessä 152 129

Molemmissa taulukoissa osa-aikaisten työtekijöiden määrä on muunnettu kokoaikaisiksi työntekijöiksi.

Tiedot ylimmän johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 26 Lähipiiritapahtumat.