iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 4

Myyntituotot ja segmenttiraportointi

Segmenttiraportointi

iLOQ -konserni on teknologiayritys, joka tarjoaa elektronisen lukituksen ratkaisuja. Konserni toimii verkostoliiketoimintamallilla tuotteiden valmistuksessa ja jakelussa. Konsernin tuotteet myydään ammattitaitoisia asennus-, huolto- ja ylläpitopalveluja tarjoavan iLOQ- jälleenmyyntikanavan kautta. Konsernin maayhtiöt sijaitsevat Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Hollannissa, Ranskassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa.

Konsernin toimintaa johdetaan ja seurataan yhtenä kokonaisuutena. Maayhtiöt ovat myyntiyhtiöitä, joiden liikevaihto koostuu provisioveloituksista konsernin emoyhtiöiltä. Liiketoiminnan luonteen, tuotteiden ja palveluiden sekä tuotantoprosessien samankaltaisuuden perusteella sekä asiakasryhmien samankaltaisuuden perusteella konsernilla on yksi toimintasegmentti.Ylin operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä. Konsernin johtoryhmä arvioi yhtiön suoriutumista ja arvioi resurssien käyttöä kokonaisuutena.

Konsernin liikevaihdon koostumusta ja maantieteellistä jakaumaa on kuvattu liikevaihdosta annettavien tietojen yhteydessä. Konsernilla ei ole yksittäisiä ulkoisia asiakkaita, joilta saatavat myyntituotot ylittäisivät 10 prosenttia yhteisön tuotoista. Konsernin merkittävimmät pitkäaikaiset varat sijaisevat emoyhtiön kotipaikkavaltiossa.

Liikevaihto

iLOQ:in liikevaihto koostuu digitaalisista lukitus- ja pääsynhallintajärjestelmistä. Konsernin tuotteet muodostuvat toimitetuista lukoista sekä lukkojen käyttö- ja ylläpitopalvelusta. Konsernin asiakkaita ovat lukitustuotteiden jälleenmyyjät ja partnerit.

Myyntituotot kirjataan, kun tavaroita tai palveluita koskeva määräysvalta siirtyy asiakkaalle. Lukkotoimitukset tuloutetaan määräysvallan siirtyessä tuotteiden lähetyksen perusteella, kun riskit ja hyödyt ovat siirtyneet jälleenmyyjille. Tuotteiden toimituksessa noudatetaan pääsääntöisesti ExWorks Incoterms -toimitusehtoa. Yhden merkittävän asiakkaan osalta suoritevelvoitteen katsotaan täyttyvän toimituksen tapahtuessa, ja näiden toimitusten osalta noudatetaan Delivered Duty Paid Incoterms -toimitusehtoa. Huolto- ja korjauspalvelut tuloutetaan ajan kuluessa, koska loppuasiakas saa hyödyn palvelusta sitä mukaan kun sitä suoritetaan.

Myyntisopimuksissa noudatetaan tavanomaisia maksuehtoja. Myydyistä tuotteista voidaan myöntää asiakkaalle vuosialennus. Tuloutusperiaatteita kuvataan liitetiedossa 3 Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet. Myytäviin tuotteisiin liittyvät takuuehdot on kuvattu liitetiedossa 24 Varaukset.

Alla on kuvattu konsernin liikevaihdon jakauma maantieteellisen alueen mukaisesti.

1 000 euroa 2019 2018
Pohjois-Eurooppa 50 619 83 % 41 477 83 %
Keski-Eurooppa 10 455 17 % 8 772 17 %
Muut 0 0 % 0 0 %
Yhteensä 61 074 100 % 50 249 100 %

Kotimaan liikevaihdon osuus Pohjois-Euroopan liikevaihdosta oli vuonna 2019 32 619 tuhatta euroa (vuonna 2018 26 402 tuhatta euroa).

Alla on kuvattu myyntituottojen jaottelu tavaroiden luovuttamisen ja palveluiden tuottamisen ajoituksen mukaisesti.

1 000 euroa 2019 2018
Yhtenä ajankohtana tuloutettavat 60 269 99 % 49 686 99 %
Ajan kulumisen mukaan tuloutettavat 805 1 % 563 1 %
Yhteensä  61 074 100 % 50 249 100 %

Esitettävien tilikausien aikana ei ole kirjattu myynnin luottotappioita. Myyntisaamisia on kuvattu liitetiedossa 15 Myyntisaamiset ja muut saamiset.