iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 26

Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin emoyhtiö iLOQ Oy ja sen tytäryhtiöt. Luettelo tytäryhtiöistä on esitetty liitetiedossa 5. Tämän lisäksi lähipiiriin luetaan iLOQ konsernin johtoon kuuluvina avainhenkilöinä hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet, sekä yhteisöt, jotka ovat edellä mainittujen henkilöiden määräysvallassa sekä heidän perheenjäsenensä.

Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä lähipiirisaamiset ja -velat

1 000 euroa 2018 2017
Korolliset saamiset – lähipiirilaina 2 980 2 292
Lähipiirilainan korko 39 18
Liiketoiminnan muut kulut 44 35

Lähipiirin kanssa toteutuneiden ostojen ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja.

Vuonna 2018 konserni on antanut lähipiirilainoja henkilöstön sitouttamiseksi 688.000 euroa. Laina-aika on 10 vuotta ja korko on 12 kk Euribor lisättynä 1,5%. Lainojen vakuutena on avainhenkilöiden annetulla lainoilla merkitsemät osakkeet. Henkilöstön sitouttamiseksi annettujen lainojen yhteismäärä 31.12.2018 ja 31.12.2017 on esitetty yllä olevassa taulukossa.

Liiketoiminnan muut kulut koostuvat konsernin hallituksen jäsenelle maksetuista konsulttipalkkioista.

Johdon työsuhde-etuudet

Toimitusjohtajalle sekä konsernin johdolle on maksettu tilikaudella palkkoja ja palkkioita sisältäen luontaisedut seuraavasti:

1 000 euroa 2018 2017
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 739 1 261
Työsuhteen päätymiseen jälkeiset etuudet 283 233
Osakeperusteiset etuudet 15 0
Yhteensä 2 037 1 494

Taulukossa esitetyt määrät vastaavat tilikaudella kuluksi kirjattuja menoja.

Konsernin johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saaman kompensaation yhteismäärä koostuu palkasta, ei-rahamääräisistä etuuksista ja eläkekuluista maksupohjaisiin järjestelyihin. Konsernin johdolla ei ole etuuspohjaisia eläkejärjestelyitä.