iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 7

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

1 000 euroa 2018 2017
Palkat ja palkkiot 7 656 5 634
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt 1 033 1 026
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot ja osakepalkkiot 15 0
Muut henkilösivukulut 691 322
Yhteensä 9 395 6 982
2018 2017
Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella: 109 78
Henkilöstön lukumäärä tilikauden päättyessä 129 86

Molemmissa taulukoissa osa-aikaisten työtekijöiden määrä on muunnettu kokoaikaisiksi työntekijöiksi.

Tiedot ylimmän johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 26 Lähipiiritapahtumat.