Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

YLEISTÄ

Tilinpäätös on laadittu Suomen tilinpäätössäännösten mukaisesti (FAS). Tilinpäätös on esitetty euroissa lukuunottamatta rahoituslaskelmaa, joka on esitetty tuhansissa euroissa.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS

iLOQ-konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi tytäryhtiöt iLOQ Sverige AB (omistusosuus 100 %, kotipaikka Tukholma), iLOQ Deutschland GmbH (omistusosuus 100 %, kotipaikka Düsseldorf), iLOQ Benelux B.V. (omistusosuus 100 %, kotipaikka Eindhoven), iLOQ Danmark ApS (omistusosuus 100 %, kotipaikka Aarhus) ja iLOQ Norge AS (omistusosuus 100 %, kotipaikka Oslo).

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniyritykset. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu Suomen rahan määräisiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot samoin kuin ulkomaisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisessa syntyvät muuntoerot on esitetty erässä ”Voitto edellisiltä tilikausilta”.

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon, josta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi.

Vuoden 2017 kehittämismenot on kirjattu taseeseen hankintamenoon. Kirjanpitolain muutoksen vuoksi vuonna 2015 aktivoidut tuotekehitysmenot on luokiteltu tilikaudella 2016 uudestaan muiden aineettomien hyödykkeiden ryhmästä kehittämismenojen ryhmään. Näistä poistojen kirjaaminen aloitetaan suunnitelman mukaisesti tasapoistoina sitten, kun tuotekehityshanke on saatu päätökseen.

POISTOAJAT OVAT

Aineettomat oikeudet 5–10 vuotta
Muut aineettomat hyödykkeet 5–10 vuotta
Koneet ja laitteet 5 vuotta
Kalusto ja muu irtain 5 vuotta

VAIHTO-OMAISUUS

Vaihto-omaisuus esitetään keskihintaperiaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot.