iLOQ-konserni

Tase

 

Liitetiedot 31.12.2017 31.12.2016
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 4 5 052 846,10 4 497 772,81
Aineelliset hyödykkeet 5 720 676,19 534 034,72
Pysyvät vastaavat yhteensä   5 773 522,29 5 031 807,53
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 3 500 603,38 2 094 244,99
Pitkäaikaiset saamiset 7 2 292 000,00
Pitkäaikaiset laskennalliset verosaamiset 66 205,31 205 306,53
Lyhytaikaiset saamiset 8 6 664 287,70 5 299 461,83
Lyhytaikaiset laskennalliset verosaamiset 77 289,25 67 730,99
Rahat ja pankkisaamiset 10 871 071,29 8 235 096,01
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   23 471 456,93 15 901 840,35
VASTAAVAA YHTEENSÄ   29 244 979,22 20 933 647,88
VASTATTAVAA
Oma pääoma 9
Osakepääoma 1 000 015,60 1 000 015,60
Ylikurssirahasto 380 164,40 380 164,40
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 12 717 157,00 10 315 227,00
Edellisten tilikausien voitto -952 550,55 -3 583 922,40
Tilikauden voitto 7 160 232,51 3 804 925,06
Oma pääoma yhteensä   20 305 018,96 11 916 409,66
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 10
Korollinen vieras pääoma 1 306 680,00
Lyhytaikainen vieras pääoma 11
Korollinen vieras pääoma 519 200,00
Koroton vieras pääoma 8 939 960,26 7 191 358,22
Vieras pääoma yhteensä   8 939 960,26 9 017 238,22
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   29 244 979,22 20 933 647,88