Hallituksen toimintakertomus 2017

iLOQ on suomalainen, voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä teknologiayritys, joka muuttaa mekaanisen lukituksen digitaaliseksi pääsyoikeuksien hallinnaksi. iLOQ:n teknologiset ratkaisut mahdollistavat elektronisen lukituksen ilman paristoja tai kaapeleita.

Yhtiön perustaja ja pitkäaikainen toimitusjohtaja Mika Pukari siirtyi omasta pyynnöstään tukemaan yhtiön strategiaa keskittyen jatkossa hallitustyöskentelyyn. Pukari luopui toimitusjohtajan tehtävistä 2017 helmikuun lopussa. Elokuun 2017 alussa tehtävässä aloitti yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Heikki Hiltunen. Maaliskuun alusta heinäkuun loppuun toimitusjohtajan tehtävistä vastasi yhtiön nykyinen varatoimitusjohtaja Esa Myllylä.

Yhtiön tuotteet myydään ammattitaitoisia asennus-, huolto- ja ylläpitopalveluja tarjoavan iLOQ jälleenmyyntikanavan kautta. Yhtiöllä on globaalisti noin 600 jälleenmyyjää.

2017 iLOQ jatkoi kasvuaan vientimarkkinoilla ja avasi uuden maayhtiön Norjassa. Yrityksen muut maayhtiöt sijaitsevat Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Hollannissa. Myynnin kasvu painottui erityisesti vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Myynti kasvoi sekä ovaali-, että DIN-lukkosylinteri -markkinoilla.

iLOQ jatkoi pitkäjänteistä omavoimaiseen teknologiaan perustuvaa tuotekehitystään ja lisäsi samalla tuotekehityshenkilöstönsä lukumäärää. Tuotteiden valmistus pohjautuu ulkoistettuun, joustavasti skaalautuvaan tuotantoon, jonka jakelu tapahtuu iLOQ:n hallinnoimasta jakelukeskuksesta. Lisäksi yhtiöllä on pienimuotoinen tuotantoyksikkö tukemassa tuotekehityksen tarpeita.

Vuonna 2017 yhtiö sai jälleen kerran tunnustusta ulkopuoliselta taholta, kun se vastaanotti Tasavallan Presidentin kansainvälistymispalkinnon. Perusteluissa mainitaan luja tahto kehittää ja kehittyä sekä viedä näin suomalaista yritystoimintaa eteenpäin niin vaikeina kuin parempina aikoina.

LIIKETOIMINTA TILIKAUDEN AIKANA

iLOQ teki viidentenä peräkkäisenä vuotena positiivisen tuloksen huolimatta voimakkaasta kasvusta ja suuresta panostuksesta kansainvälistymiseen. iLOQ konsernin liikevaihto kasvoi 20 % ja liikevoitto 79 % edellisvuodesta. Vuoden 2017 liikevaihto oli 40,3 M€ (33,7 M€ vuonna 2016) ja liikevoitto 2017 9,1 M€ (5,1 M€ vuonna 2016). Suurimmat kasvuprosentit saavutettiin Saksassa ja Tanskassa.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN JÄLKEEN

Yhtiön toiminnassa ja taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Yhtiön johto ennustaa liikevaihdon kasvavan nykyisillä markkina-alueilla tehtävien kehittämistoimenpiteiden ansiosta myös vuonna 2018. Yhtiö panostaa kansainväliseen kasvuun kehittämällä myyntikonseptiaan ja tuotetarjontaansa sekä vahvistamalla henkilöstöään. Kannattavuuden ennustetaan säilyvän nykyisellä tasolla kasvupanostuksista huolimatta.

RAHOITUSJÄRJESTELYT JA ERITYISET OIKEUDET

Yhtiökokous on 22.3.2017 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista. Annetun valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa enintään 70.000 K-sarjan osaketta. 31.12.2017 mennessä osakeannista on merkitty 51 000 osaketta.

Yhtiökokous on 30.3.2016 valtuuttanut hallituksen päättämään osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voitiin antaa enintään 50 000 K-sarjan osaketta. Avoinna olevan valtuutuksen osalta ei ole annettu yhtään optiota.

Vuonna 2013 iLOQ Oy:n hallitus päätti laskea liikkeelle optio-ohjelman koko konsernin henkilöstölle henkilöstön sitouttamiseksi. 31.12.2017 mennessä optio-ohjelmassa on laskettu liikkeelle yhteensä 39 250 optiota, joista 30 460 optiota on merkitty osakkeiksi.

LÄHIPIIRILAINAT JA VASTUUT

Yhtiö on antanut lähipiirilainoja avainhenkilöiden sitouttamiseksi. Lainojen yhteismäärä on 2 292 000 euroa. Laina-aika on 10 vuotta ja korko on 12 kk Euribor lisättynä 1,5 %. Lainojen vakuutena on avainhenkilöiden annetulla lainoilla merkitsemät osakkeet.

YHTIÖN RAHOITUSASEMA

Yhtiön rahoitusasema ja maksuvalmius olivat tilikauden päättyessä erinomaisella tasolla.

SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA

Yhtiö on panostanut uusien tuotteiden kehittämiseen sekä nykyisten tuotteiden ominaisuuksien ja valmistusmenetelmien edelleen kehittämiseen. Tärkein kehityshanke on ollut iLOQ S40 NFC lukitusjärjestelmän mekaniikan, elektroniikan ja ohjelmistojen kehittäminen.

Tuotekehitysmenot yhtiössä olivat vuonna 2017 yhteensä 2 597 t€, joista aktivoitu 1 028 t€ (vuonna 2016 2 241 t€, josta aktivoitu 771 t€).

LIIKETOIMINNAN RISKIT

Yhtiö toimii verkostoliiketoimintamallilla tuotteiden valmistuksessa ja jakelussa. Liiketoimintaan liittyviä riskejä pyritään ehkäisemään ennalta tunnistamalla riskit ja järjestämällä vaihtoehtoinen toimittaja kriittisille ja hitaasti korvattaville osille ja komponenteille.

Yhtiön turvallisuustuotteiden toiminnan luonteesta johtuen tuotteeseen liittyviä riskejä pyritään ehkäisemään perusteellisella tuotetestauksella sekä sisäisesti että ulkopuolisten testauslaitosten toimesta sekä korkealaatuisella toiminnalla tuotekehityksen ja valmistuksen kaikissa vaiheissa.

Edellä mainittuja sekä muita liiketoiminnan riskejä pyritään kattamaan toimintaprosessien kehittämisen lisäksi vakuutuksilla. Hallituksen tiedossa ei ole oikeudenkäyntejä eikä luottotappioihin liittyviä riskejä, jotka vaikuttaisivat oleellisesti yhtiön toiminnan tulokseen.

TUNNUSLUVUT KONSERNIN TALOUDELLISESTA ASEMASTA, TULOKSESTA JA HENKILÖKUNNASTA

2017 2016
Liikevaihto, t€ 40 345 33 741
Liikevoitto, t€ 9 116 5 106
Liikevoitto, % liikevaihdosta 22,6 % 15,1 %
Oman pääoman tuotto, % 44,4 % 38,3 %
Omavaraisuusaste, % 69,8 % 57,2 %
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 78 62
Palkat ja palkkiot, t€ 5 634 5 119

LAATU JA YMPÄRISTÖ

Yhtiöllä on sertifioitu ISO 9001:2015 laatujärjestelmä ja ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä. Yhtiön iLOQ S10 SaaS- palvelun tuottaa Fujitsu Services Oy, jonka tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on sertifioitu ISO 27001:2013 mukaisesti

HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS

Tilikauden voitto 7 190 852,93 euroa kirjataan voittovarojen tilille. Yhtiön jakokelpoiset varat per 31.12.2017 ovat yhteensä 17 814 296,00 euroa, joista voittovarojen määrä on 7 699 434,38 euroa ja jakokelpoisia varoja sijoitetun vapaan pääoman rahastossa on 12 463 697,00 euroa. Jakokelpoisia varoja vähentää aktivoidut kehittämismenot yhteensä 2 348 835,38 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista voittovaroista yhteensä 7 699 434,38 euroa jaetaan osinkona 1,45 euroa kutakin päätöshetkeen mennessä rekisteröityä, ulkona olevaa K-sarjan osaketta kohden. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että pääomapalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 6,70 euroa kutakin yhtiökokouksen pääomanpalautuspäätökseen mennessä rekisteröityä, ulkona olevaa K-sarjan osaketta kohti.

Hallitus esittää osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi 12.4.2018.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako ja pääoman palautus vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

YHTIÖN OSAKKEET

Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti:

2017 2016
K-osake 1 220 124 1 165 284
A-osake 0 0

Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Molempia osakesarjoja koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.

OMAT OSAKKEET

Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita 31.12.2017.

TILINTARKASTUS

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio Raappana.