iLOQ

Taseen vastaavien liitetiedot

 

2017 2016 2017 2016
4. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET iLOQ-konserni iLOQ-konserni iLOQ Oy iLOQ Oy
KEHITTÄMISMENOT
Hankintameno 1.1. 1 320 376,75 1 320 376,75
Lisäykset 1 028 458,63 734 624,50 1 028 458,63 734 624,50
Siirrot erien välillä 585 752,25 585 752,25
Hankintameno 31.12. 2 348 835,38 1 320 376,75 2 348 835,38 1 320 376,75
Kirjanpitoarvo 31.12. 2 348 835,38 1 320 376,75 2 348 835,38 1 320 376,75
AINEETTOMAT OIKEUDET
Hankintameno 1.1. 857 761,08 743 844,88 857 683,08 743 766,88
Lisäykset 125 822,92 115 791,20 125 822,92 115 791,20
Vähennykset -1 875,00 -1 875,00
Hankintameno 31.12. 983 584,00 857 761,08 983 506,00 857 683,08
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 379 669,78 296 512,80 379 592,78 296 435,80
Tilikauden poisto 97 632,93 83 156,98 97 632,93 83 156,98
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12 477 302,71 379 669,78 477 225,71 379 592,78
Kirjanpitoarvo 31.12. 506 281,29 478 091,30 506 280,29 478 090,30
MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Hankintameno 1.1. 6 842 066,81 7 400 844,56 6 842 066,81 7 400 844,56
Lisäykset 199 643,94 26 974,50 199 644,94 26 974,50
Siirrot erien välillä -585 752,25 -585 752,25
Hankintameno 31.12. 7 041 710,75 6 842 066,81 7 041 711,75 6 842 066,81
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 4 142 762,05 3 100 703,81 4 142 762,05 3 100 703,81
Tilikauden poisto 647 935,36 680 953,90 647 935,36 680 953,90
Arvonalentumiset 53 283,91 361 104,34 53 283,91 361 104,34
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 4 843 981,32 4 142 762,05 4 843 981,32 4 142 762,05
Kirjanpitoarvo 31.12. 2 197 729,43 2 699 304,76 2 197 730,43 2 699 304,76
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 5 052 846,10 4 497 772,81 5 052 846,10 4 497 771,81
2017 2016 2017 2016
5. AINEELLISET HYÖDYKKEET iLOQ-konserni iLOQ-konserni iLOQ Oy iLOQ Oy
KONEET JA KALUSTO
Hankintameno 1.1. 981 981,28 952 264,95 946 970,35 920 267,02
Lisäykset 259 582,14 58 410,15 258 933,89 55 397,15
Vähennykset -28 693,82 -28 693,82
Hankintameno 31.12. 1 241 563,42 981 981,28 1 205 904,24 946 970,35
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 499 033,38 330 245,08 476 908,29 315 641,05
Tilikauden poisto 182 348,91 168 788,30 177 096,99 161 267,24
Arvonalentumiset 3 641,68 3 641,68
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 685 023,97 499 033,38 657 646,96 476 908,29
Kirjanpitoarvo 31.12. 556 539,45 482 947,90 548 257,28 470 062,06
KESKENERÄINEN KÄYTTÖOMAISUUS
Hankintameno 1.1. 51 086,82 32 370,00 51 086,82 32 370,00
Lisäykset 243 290,53 51 086,82 243 290,53 51 086,82
Vähennykset -130 240,61 -32 370,00 -130 240,61 -32 370,00
Hankintameno 31.12. 164 136,74 51 086,82 164 136,74 51 086,82
Kirjanpitoarvo 31.12. 164 136,74 51 086,82 164 136,74 51 086,82
Keskeneräinen käyttöomaisuus yhteensä 164 136,74 51 086,82 164 136,74 51 086,82
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 720 676,19 534 034,72 712 394,02 521 148,88
2017 2016 2017 2016
6. SIJOITUKSET iLOQ-konserni iLOQ-konserni iLOQ Oy iLOQ Oy
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Hankintameno 1.1. 1 119 701,00 1 119 701,00
Lisäykset 3 289,00
Hankintameno 31.12.     1 122 990,00 1 119 701,00
2017 2016 2017 2016
7. PITKÄAIKAISET SAAMISET iLOQ-konserni iLOQ-konserni iLOQ Oy iLOQ Oy
Pitkäaikaiset saamiset muilta
Lainasaamiset 2 292 000,00 2 292 000,00
Yhteensä 2 292 000,00 2 292 000,00
Pitkäaikaiset saamiset muilta ovat lähipiirilainoja yhtiön johtoon kuuluville avainhenkilöille. Laina-aika on 10 vuotta ja korko on 12 kk Euribor lisättynä 1,5 %. Lainojen vakuutena on avainhenkilöiden annetuilla lainoilla merkitsemät osakkeet.
Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset 65 125,82 27 042,19
Pääomalainasaamiset 910 000,00 910 000,00
Yhteensä     975 125,82 937 042,19
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 2 292 000,00 3 267 125,82 937 042,19
2017 2016 2017 2016
8. LYHYTAIKAISET SAAMISET iLOQ-konserni iLOQ-konserni iLOQ Oy iLOQ Oy
Lyhytaikaiset saamiset muilta yrityksiltä
Myyntisaamiset 6 349 195,68 5 132 215,80 6 349 195,68 5 132 215,80
Verosaamiset 82 106,26 37 620,83 26 237,05 26 237,05
Muut saamiset 22 091,34 16 949,00 230,00 6 830,00
Siirtosaamiset 210 894,42 112 676,20 156 910,34 68 116,00
Yhteensä 6 664 287,70 5 299 461,83 6 532 573,07 5 233 398,85
Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä
Siirtosaamiset 46 020,15 45 724,14
Yhteensä     46 020,15 45 724,14
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 6 664 287,70 5 299 461,83 6 578 593,22 5 279 122,99
Laskennalliset verosaamiset
Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 143 494,56 273 037,52
 Yhteensä 143 494,56 273 037,52 0,00 0,00
Tytäryhtiöillä iLOQ Sverige AB, iLOQ Deutschland GmbH ja iLOQ Benelux BV on aiemmilta tilikausilta verotuksessa vahvistettuja tappioita yhteensä 1 456 186,62 euroa, josta ei ole varovaisuuden periaatteen mukaisesti kirjattu laskennallista verosaamista konsernin taseeseen.
2017 2016 2017 2016
9. OMA PÄÄOMA iLOQ-konserni iLOQ-konserni iLOQ Oy iLOQ Oy
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 1 000 015,60 1 000 015,60 1 000 015,60 1 000 015,60
Osakepääoma 31.12. 1 000 015,60 1 000 015,60 1 000 015,60 1 000 015,60
Ylikurssirahasto 1.1. 380 164,40 380 164,40 380 164,40 380 164,40
Ylikurssirahasto 31.12. 380 164,40 380 164,40 380 164,40 380 164,40
Sidottu oma pääoma yhteensä 1 380 180,00 1 380 180,00 1 380 180,00 1 380 180,00
Uusmerkintä 1.1.
Muutos 253 460,00 253 460,00
Uusmerkintä 31.12. 253 460,00   253 460,00
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1.1. 10 315 227,00 10 134 077,00 10 315 227,00 10 134 077,00
Muutos 2 148 470,00 181 150,00 2 148 470,00 181 150,00
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 31.12. 12 463 697,00 10 315 227,00 12 463 697,00 10 315 227,00
Edellisten tilikausien voitto 1.1. 216 084,65 -3 583 634,72 1 676 065,45 -2 150 053,37
Edellisten tilikausien voitto 31.12. 216 084,65 -3 583 634,72 1 676 065,45 -2 150 053,37
Muuntoero -1 151,20 -287,68
Osingonjako -1 167 484,00 -1 167 484,00
Tilikauden voitto 7 160 232,51 3 804 925,06 7 190 852,93 3 826 118,82
Vapaa oma pääoma yhteensä 18 924 838,96 10 536 229,66 20 416 591,38 11 991 292,45
Oma pääoma yhteensä 20 305 018,96 11 916 409,66 21 796 771,38 13 371 472,45
Yhtiökokousten 1.3.2013 ja 22.3.2017 antamien valtuutusten mukaisesti hallitus on päättänyt optio-ohjelmasta sekä maksullisesta osakeannista. Optio-oikeuden ja osakeannin perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity alkaneella tilikaudella ja tilinpäätöshetkellä uusmerkintätilille sisältyvät varat on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
2017 2016
LASKELMA JAKOKELPOISESTA OMASTA PÄÄOMASTA iLOQ Oy iLOQ Oy
Voitto edellisiltä tilikausilta 1 676 065,45 -2 150 053,37
Osingonjako -1 167 484,00
Tilikauden voitto 7 190 852,93 3 826 118,82
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 463 697,00 10 315 227,00
Aktivoidut kehittämismenot -2 348 835,38 -1 320 376,75
Yhteensä 17 814 296,00  10 670 915,70 
Osakepääoma on 1 000 015,60 euroa, täysin maksettu. Osakkeiden lukumäärä on 1 220 124 kappaletta.
2017 2016 2017 2016
10. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA iLOQ-konserni iLOQ-konserni iLOQ Oy iLOQ Oy
Korolliset pitkäaikaiset velat muille yrityksille
Lainat rahoituslaitoksilta 1 306 680,00 1 306 680,00
Yhteensä 0,00 1 306 680,00 0,00 1 306 680,00
Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä 0,00 1 306 680,00 0,00 1 306 680,00
2017 2016 2017 2016
11. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA iLOQ-konserni iLOQ-konserni iLOQ Oy iLOQ Oy
Korolliset lyhytaikaiset velat muille yrityksille
Lainat rahoituslaitoksilta 519 200,00 519 200,00
Yhteensä 0,00 519 200,00 0,00 519 200,00
Korolliset lyhytaikaiset velat yhteensä 0,00 519 200,00 0,00 519 200,00
Korottomat lyhytaikaiset velat muille yrityksille
Saadut ennakot 137 114,01 88 104,04 137 114,01 88 104,04
Ostovelat 3 586 544,90 2 514 550,15 3 466 069,19 2 443 203,61
Muut velat 920 419,57 639 827,45 632 892,83 639 827,45
Siirtovelat
Henkilöstökulujaksotukset 1 501 223,01 1 678 577,87 1 183 441,12 1 316 835,35
Liiketoimintakulujen jaksotukset 1 257 830,90 1 229 762,78 1 257 830,90 1 229 762,78
Muut siirtovelat 99 786,79 226 294,21 73 826,03 33 017,60
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 437 041,08 814 241,72 1 437 041,08 814 241,72
Yhteensä 8 939 960,26 7 191 358,22 8 188 215,16 6 564 992,55
Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat 570 912,66 356 963,82
Yhteensä 570 912,66 356 963,82
Korottomat lyhytaikaiset velat yhteensä 8 939 960,26 7 191 358,22 8 759 127,82 6 921 956,37