iLOQ-konserni

Rahoituslaskelma

 

tuhatta euroa 2017 2016
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto (tappio) ennen veroja 8 910 5 104
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 928 933
Pysyvien vastaavien arvonalentumiset 57 361
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -39 -36
Rahoitustuotot ja -kulut 205 2
Muut oikaisut -6 -28
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 10 055 6 336
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) -1 327 -1 740
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) -1 406 -406
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 1 158 2 213
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 8 480 6 403
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -355 -94
Saadut korot liiketoiminnasta 119 91
Maksetut välittömät verot -999 -290
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 7 245 6 110
Liiketoiminnan rahavirta (A) 7 245 6 110
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 726 -923
Myönnetyt lainat -2 292
Lainasaamisten takaisinmaksut 79
Investointien rahavirta (B) -4 018 -844
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti 2 402 181
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -519
Pitkäaikaisten lainojen nostot 381
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 307 -421
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 167
Rahoituksen rahavirta (C) -591 141
RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) 2 636 5 407
Rahavarat tilikauden alussa 8 235 2 828
Rahavarat tilikauden lopussa 10 871 8 235