iLOQ Oy

Rahoituslaskelma

 

tuhatta euroa 2017 2016
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 
Voitto (tappio) ennen veroja 8 813 5 037
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 923 925
Pysyvien vastaavien arvonalentumiset 57 361
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -39 -36
Rahoitustuotot ja -kulut 151 -50
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  9 905 6 237
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) -1 261 -1 028
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) -1 406 -405
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 1 245 1 422
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 8 483 6 226
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -349 -90
Saadut korot liiketoiminnasta 166 140
Maksetut välittömät verot -999 -289
Rahavirta ennen satunnaisia eriä  7 301 5 987
Liiketoiminnan rahavirta (A) 7 301 5 987
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 726 -921
Myönnetyt lainat -2 330
Lainasaamisten takaisinmaksut 79
Ostetut tytäryhtiöosakkeet -3 -7
Investointien rahavirta (B)  -4 059 -849
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti 2 402 181
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -519
Pitkäaikaisten lainojen nostot 381
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 307 -421
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 167
Rahoituksen rahavirta (C)  -591 141
RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C)  2 651 5 279
Rahavarat tilikauden alussa  7 670 2 391
Rahavarat tilikauden lopussa  10 321 7 670