iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 33

Vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma 2018 2017
Korottomat lyhytaikaiset velat muille yrityksille
Saadut ennakot 214 137
Ostovelat 3 716 3 466
Muut velat 844 633
Siirtovelat
Henkilöstökulujaksotukset 1 451 1 183
Liiketoimintakulujen jaksotukset 1 024 1 258
Muut siirtovelat 112 74
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 71 1 437
Yhteensä 7 432 8 188
Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat 677 571
Yhteensä 677 571
Korottomat lyhytaikaiset velat yhteensä 8 109 8 759