iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 30

Aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset

Aineelliset hyödykkeet 2018 2017
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 1 206 947
Lisäykset 755 259
Hankintameno 31.12. 1 961 1 206
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 658 477
Tilikauden poisto 272 177
Arvonalentumiset 0 4
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 929 658
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 031 548
Keskeneräinen käyttöomaisuus
Hankintameno 1.1. 164 51
Lisäykset 168 243
Vähennykset 64 130
Hankintameno 31.12. 268 164
Kirjanpitoarvo 31.12. 268 164
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 300 712
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Hankintameno 1.1. 1 123 1 120
Lisäykset 13 3
Vähennykset 107 0
Hankintameno 31.12. 1 029 1 123

Sijoitusten lisäys vuonna 2018 johtuu sijoituksista uusiin tytäryhtiöihin iLOQ France SAS ja iLOQ Iberia SLU. Sijoitusten vähennys vuonna 2018 johtuu iLOQ Sverige AB:n oman pääoman ehtoisen sijoituksen palautuksesta.