iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 32

Oma pääoma ja laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta

OMA PÄÄOMA 2018 2017
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 1 000 1 000
Osakepääoma 31.12. 1 000 1 000
Ylikurssirahasto 1.1. 380 380
Ylikurssirahasto 31.12. 380 380
Sidottu oma pääoma yhteensä 1 380 1 380
Uusmerkintä 1.1. 253 0
Muutos 253 253
Uusmerkintä 31.12. 0 253
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1.1. 12 464 10 315
Osakeanti 688 2 148
Siirrot erien välillä 253 0
Palautus osakkeenomistajille -8 254 0
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 31.12. 5 151 12 464
Edellisten tilikausien voitto 1.1. 8 867 1 676
Edellisten tilikausien voitto 31.12. 8 867 1 676
Osingonjako 1.1. -1 167 0
Maksetut osingot -1 786 -1 167
Osingonjako 31.12. -2 954 -1 167
Tilikauden voitto 6 508 7 191
Vapaa oma pääoma yhteensä 17 571 20 417
Oma pääoma yhteensä 18 952 21 797
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 2018 2017
Voitto edellisiltä tilikausilta 5 913 509
Tilikauden voitto 6 508 7 191
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 151 12 464
Aktivoidut kehittämismenot -4 432 -2 349
Yhteensä 13 140 17 814
Osakepääoma
Osakepääoma on 1 000 015,60 euroa, täysin maksettu. Osakkeiden lukumäärä on 1 238 744 kappaletta.