iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 33

Vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma 2019 2018
Korottomat lyhytaikaiset velat muille yrityksille
Saadut ennakot 312 214
Ostovelat 5 397 3 716
Muut velat 1 730 844
Siirtovelat
Henkilöstökulujaksotukset 1 930 1 451
Liiketoimintakulujen jaksotukset 0 1 024
Muut siirtovelat 875 112
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 590 71
Yhteensä 10 834 7 432
Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat 811 677
Yhteensä 811 677
Korottomat lyhytaikaiset velat yhteensä 11 645 8 109