iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 32

Oma pääoma ja laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta

OMA PÄÄOMA 2019 2018
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 1 000 1 000
Osakepääoma 31.12. 1 000 1 000
Ylikurssirahasto 1.1. 380 380
Ylikurssirahasto 31.12. 380 380
Sidottu oma pääoma yhteensä 1 380 1 380
Uusmerkintä 1.1. 0 253
Muutos 0 253
Uusmerkintä 31.12. 0 0
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1.1. 5 151 12 464
Osakeanti 150 688
Siirrot erien välillä 0 253
Palautus osakkeenomistajille 0 -8 254
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 31.12. 5 301 5 151
Edellisten tilikausien voitto 1.1. 15 375 8 867
Omien osakkeiden osto -583
0
Edellisten tilikausien voitto 31.12. 14 792 8 867
Osingonjako 1.1. -2 954 -1 167
Maksetut osingot -2 472 -1 786
Osingonjako 31.12. -5 426 -2 954
Tilikauden voitto 5 663 6 508
Vapaa oma pääoma yhteensä 20 329 17 571
Oma pääoma yhteensä 21 709 18 952
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 2019 2018
Voitto edellisiltä tilikausilta 9 366 5 913
Tilikauden voitto 5 663 6 508
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 301 5 151
Aktivoidut kehittämismenot -6 333 -4 432
Yhteensä 13 997 13 140
Osakepääoma
Osakepääoma on 1 000 015,60 euroa, täysin maksettu. Osakkeiden lukumäärä on 1 241 244 kappaletta, joista 5 300 kappaletta on yhtiön omassa hallussa.