iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 28

Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja tuloslaskelman liitetiedot

iLOQ Oy:n tilinpäätös on laadittu Suomen tilinpäätössäännöstäjen mukaisesti (FAS). Tilinpäätös on esitetty tuhansissa euroissa.

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon, josta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Sunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella.

Vuoden 2019 kehittämismenot on kirjattu taseeseen hankintamenoon. Näistä poistojen kirjaaminen aloitetaan suunnitelman mukaisesti tasapoistoina sitten, kun tuotekehityshanke on saatu päätökseen.

Poistoajat ovat:

Aineettomat oikeudet 5-10 vuotta
Muut aineetttomat hyödykkeet 5-10 vuotta
Koneet ja laitteet 5 vuotta
Kalusto ja muu irtain 5 vuotta

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus esitetään keskihinta-periaatteen mukaisesti hankintamenoon tai sitä alemman todennäköisen myyntihinna märäisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot.

Tuloslaskelman liitetiedot
Henkilöstökulut 2019 2018
Palkat ja palkkiot 6 213 4 535
Eläkekulut 1 052 801
Muut henkilösivukulut 105 100
Yhteensä 7 370 5 436
Henkilöstöä keskimäärin 147 72
Poistot ja arvonalentumiset 2019 2018
Suunnitelman mukaiset poistot 2 045 1 166
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0 0
Yhteensä 2 045 1 166
Rahoitustuotot ja -kulut 2019 2018
Rahoitustuotot
Korkotuotot konsernin sisäinen 50 48
Muut rahoitustuotot 106 146
Yhteensä 155 194
Rahoituskulut
Korkokulut 32 17
Muut rahoituskulut 370 252
Yhteensä 402 270