iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 2

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Konsernitilinpäätös tilikaudelta 2019 on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2019 voimassaolleita ja EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.

Konserni on ottanut tilikauden alusta alkaen käyttöön uuden standardin, IFRS 16 Vuokrasopimukset. Standardi korvaa IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16:n mukaan vuokralle ottaja kirjaa taseeseen omaisuuserää koskevaa käyttöoikeuttaan kuvaavan käyttöoikeusomaisuuserän sekä tulevaa vuokranmaksuvelvoitettaan kuvaavan vuokravelan. Taseeseen kirjaamisesta on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia vuokrasopimuksia sekä arvoltaan vähäisiä hyödykkeitä koskevia vuokrasopimuksia.

iLOQ –konserni on soveltanut IFRS 16:n käyttöönotossa yksinkertaistettua kertyneen vaikutuksen menetelmää, jonka mukaisesti vertailutietoja ei ole oikaistu. Konsernin merkittävimmät käyttöoikeusomaisuuserät ovat Espoon ja Oulun toimitilat sekä ajoneuvot. Standardin salliman helpotuksen mukaisesti vähäisiä kohdeomaisuuseriä ei ole kirjattu taseeseen. Myöskään sopimuksen alkuvaiheen välittömiä menoja ei ole kirjattu käyttöoikeusomaisuuserään siirtymähetkellä 1.1.2019. Ominaispiirteiltään jokseenkin samankaltaisiin vuokrasopimuksiin on sovellettu yhtä ennalta määriteltyä diskonttokorkoa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty 31.12.2018 olleiden vuokravastuiden ja 1.1.2019 kirjattujen vuokrasopimusvelkojen välinen täsmäytyslaskelma:

Vuokravastuiden muutoksen vaikutus nykyarvoon

Vuokravastuut 31.12.2018 1 506
Vuokravastuut diskontattuna 11
Rahoitusleasing 0
Helpotukset -41
Palvelut 0
Indeksit ja muuttuvat korot 8
Muutokset johdon arvion perusteella 513
Muut erät -50
Vuokravastuut 1.1.2019 1 947

Tasevaikutusten lisäksi IFRS 16 on myös muuttanut tuloslaskelmaan kirjattavien kulujen luonnetta, sillä vuokrakulun sijaan tuloslaskelmaan kirjataan käyttöoikeusomaisuuserästä tehdyt poistot ja vuokravelasta maksettavat korot.  Tilikauden 2019 osalta voimassa olevat vuokrasopimukset ovat kasvattaneet poistoja noin 0,93 miljoonaa euroa ja rahoituskuluja noin 0,05 miljoonaa euroa. Vastaavasti vuokrakulut vähentyvät noin 0,97 miljoonaa euroa.

Konsernitilinpäätökseen tilikaudelta 2019 on yhdistelty emoyhtiön ja tytäryhtiöiden luvut (yhdessä ”konserni”). Emoyhtiön lisäksi konserniin sisältyy 7 tytäryhtiötä.