iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 19

Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu

Luokittelu ja käyvät arvot

Taulukossa on esitetty rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu ja kirjanpitoarvot.

Taulukossa ei esitetä rahoitusvarojen ja -velkojen erien käypiä arvoja, mikäli kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Rahoitusvarojen- ja velkojen luokittelussa on sovellettu IFRS 9-standardin mukaista luokittelua.

 

31.12.2018
Kirjanpitoarvo
1 000 euroa Liitetiedot Jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen kirjatut rahoitusvarat ja -velat
Rahoitusvarat, joita ei arvosteta käypään arvoon
Pitkäaikaiset saamiset 15 2 980
Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 8 260
Rahavarat 16 1 218
Yhteensä 12 458
Rahoitusvelat, joita ei arvosteta käypään arvoon
Ostovelat ja muut velat 21 7 349
Yhteensä 7 349
31.12.2017
Kirjanpitoarvo
1 000 euroa Liitetieto Jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen kirjatut rahoitusvarat ja -velat
Rahoitusvarat, joita ei arvosteta käypään arvoon
Pitkäaikaiset saamiset 15 2 292
Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 6 664
Rahavarat 16 10 871
Yhteensä 17 535
Rahoitusvelat, joita ei arvosteta käypään arvoon
Ostovelat ja muut velat 21 6 245
Yhteensä 6 245

 

Käypään arvoon arvostaminen

Rahoitusvarojen ja -velkojen käypä arvo on hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä toteutettavassa tavanmukaisessa liiketoimessa. Yhtiön johto arvioi, että rahavarojen, myyntisaamisten, muiden saamisten, ostovelkojen ja muiden velkojen kirjanpitoarvot eivät poikkea olennaisesti niiden käyvästä arvosta näiden instrumenttien lyhyen maturiteetin huomioon ottaen.

Johdannaisinstrumentit

Konsernilla ei ollut johdannaisinstrumentteja tilikausilla 2017-2018.