iLOQ Vuosikertomus 2021

iLOQ-konserni

Konsernitase IFRS

Luvut ovat tilintarkastamattomat

     
1 000 euroa 31.12.2021  31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 12 793 10 223
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 409 2 792
Käyttöoikeusomaisuus 1 573 1 727
Laskennalliset verosaamiset 513 478
Pitkäaikaiset varat yhteensä 18 288 15 220
Lyhytaikaset varat
Vaihto-omaisuus 19 804 10 246
Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 240 11 692
Ennakkomaksut 1 530 419
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 12 5
Rahavarat 7 490 7 929
Lyhytaikaiset varat yhteensä 44 076 30 291
Varat yhteensä 62 364 45 511
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 1 000 1 000
Rahastot 6 944 6 684
Muuntoerot -5 -16
Edellisten tilikausien kertyneet voittovarat 19 871 13 223
Tilikauden voitto 10 921 6 655
Oma pääoma yhteensä 38 731 27 546
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset varaukset 807 1 026
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 680 731
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 487 1 757
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 18 721 13 282
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 933 1 017
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 484 1 449
Lyhytaikaiset varaukset 1 009 460
Lyhytaikaiset velat yhteensä 22 146 16 208
Velat yhteensä 23 633 17 965
Oma pääoma ja velat yhteensä 62 364 45 511