iLOQ Vuosikertomus 2021

iLOQ-konserni

Laaja tuloslaskelma IFRS

Luvut ovat tilintarkastamattomat

     
1 000 euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Liikevaihto 102 921 74 125
Liiketoiminnan muut tuotot 0 1
Materiaalit ja palvelut -44 459 -32 408
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -21 393 -14 982
Poistot ja arvonalentumiset -4 301 -3 523
Liiketoiminnan muut kulut -14 443 -12 068
Liikevoitto 18 327 11 144
Rahoitustuotot 73 133
Rahoituskulut -649 -472
Nettorahoituskulut -576 -340
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 17 750 10 805
Annetut konserniavustukset -3 990 -2 373
Tuloverot -2 839 -1 777
Tilikauden voitto (tappio) 10 921 6 655
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Muuntoero -11 1
Tilikauden laaja tulos yhteensä 10 910 6 656