iLOQ Vuosikertomus 2021

iLOQ-konserni

Konsernin rahavirtalaskelma IFRS

Luvut ovat tilintarkastamattomat

     
1 000 euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto (tappio) 10 921 6 655
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 0
Poistot ja arvonalentumiset 4 301 3 524
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 9 -151
Rahoitustuotot -73 -133
Rahoituskulut 649 472
Verot 2 839 1 777
Muut oikaisut 3 990 2 373
Käyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -4 651 -1 215
Vaihto-omaisuuden muutos -9 557 -3 155
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 4 455 2 616
Muutokset varauksissa 330 712
Maksetut korot -73 -59
Saadut korot 12 0
Maksetut verot -2 868 -1 049
Muut rahoituserät -66 -67
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) 10 219 12 301
Investointien rahavirrat
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -1 495 -1 134
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -4 405 -3 813
Investointien nettorahavirta (B) -5 900 -4 946
Rahoituksen rahavirta
Sisaryhtiösulautuminen 6 31
Vuokrasopimusvelkojen maksut -1 204 -1 027
Maksetut konserniavustukset -3 169 -2 373
Rahoituksen nettorahavirta (C) -4 367 -3 369
RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) -49 3 986
     
Rahavarat tilikauden alussa 7 929 4 110
Valuuttakurssien muutosten nettovaikutus rahavaroihin -391 -167
Rahavarat tilikauden lopussa 7 490 7 929