iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 28

Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja tuloslaskelman liitetiedot

iLOQ Oy:n tilinpäätös on laadittu Suomen tilinpäätössäännöstäjen mukaisesti (FAS). Tilinpäätös on esitetty tuhansissa euroissa.

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon, josta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Sunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella.

Vuoden 2018 kehittämismenot on kirjattu taseeseen hankintamenoon. Näistä poistojen kirjaaminen aloitetaan suunnitelman mukaisesti tasapoistoina sitten, kun tuotekehityshanke on saatu päätökseen.

Poistoajat ovat:

Aineettomat oikeudet 5-10 vuotta
Muut aineetttomat hyödykkeet 5-10 vuotta
Koneet ja laitteet 5 vuotta
Kalusto ja muu irtain 5 vuotta

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus esitetään keskihinta-periaatteen mukaisesti hankintamenoon tai sitä alemman todennäköisen myyntihinna märäisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot.

Tuloslaskelman liitetiedot
Henkilöstökulut 2018 2017
Palkat ja palkkiot 4 535 3 277
Eläkekulut 801 707
Muut henkilösivukulut 100 131
Yhteensä 5 436 4 115
Henkilöstöä keskimäärin 72 52
Poistot ja arvonalentumiset 2018 2017
Suunnitelman mukaiset poistot 1 166 923
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0 57
Yhteensä 1 166 980
Rahoitustuotot ja -kulut 2018 2017
Rahoitustuotot
Korkotuotot konsernin sisäinen 48 47
Muut rahoitustuotot 146 138
Yhteensä 194 185
Rahoituskulut
Korkokulut 17 22
Muut rahoituskulut 252 315
Yhteensä 270 337