iLOQ Vuosikertomus 2022

iLOQ-konserni

Konsernitase IFRS

Luvut ovat tilintarkastamattomat

     
1 000 euroa 31.12.2022
31.12.2021
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 18 158 12 793
Liikearvo 741 0
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 332 3 409
Käyttöoikeusomaisuus 3 002 1 573
Laskennalliset verosaamiset 478 513
Pitkäaikaiset varat yhteensä 26 710
18 288
Lyhytaikaset varat
Vaihto-omaisuus 26 117 19 804
Myyntisaamiset ja muut saamiset 29 323 15 240
Ennakkomaksut 692 1 530
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0 12
Rahavarat 4 085 7 490
Lyhytaikaiset varat yhteensä 60 218
44 076
Varat yhteensä 86 928
62 364
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 1 000 1 000
Rahastot 6 944 6 944
Muuntoerot 7 -5
Edellisten tilikausien kertyneet voittovarat 30 772 19 871
Tilikauden voitto 17 316 10 921
Oma pääoma yhteensä 56 039
38 731
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset lainat 308 0
Pitkäaikaiset varaukset 574 807
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 1 499 680
Laskennalliset verovelat 154 0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2 381
1 487
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 24 499 18 721
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 1 559 933
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 593 1 484
Lyhytaikaiset varaukset 704 1 009
Lyhytaikaiset velat yhteensä 28 509
22 146
Velat yhteensä 30 890
23 633
Oma pääoma ja velat yhteensä 86 928
62 364