iLOQ Vuosikertomus 2022

iLOQ-konserni

Laaja tuloslaskelma IFRS

Luvut ovat tilintarkastamattomat

     
1 000 euroa 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Liikevaihto 132 948
102 921
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0
Materiaalit ja palvelut -56 846 -44 459
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -25 117 -21 393
Poistot ja arvonalentumiset -5 621 -4 301
Liiketoiminnan muut kulut -19 646 -14 443
Liikevoitto 25 719
18 327
Rahoitustuotot 122 73
Rahoituskulut -1 089 -649
Nettorahoituskulut -967
-576
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 24 751
17 750
Annetut konserniavustukset -2 961 -3 990
Tuloverot -4 474 -2 839
Tilikauden voitto (tappio) 17 316
10 921
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Muuntoero -12 -11
Tilikauden laaja tulos yhteensä 17 304
10 910