iLOQ Vuosikertomus 2022

iLOQ-konserni

Konsernin rahavirtalaskelma IFRS

Luvut ovat tilintarkastamattomat

     
1 000 euroa 1.1.-31.12.2022  1.1.-31.12.2021
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto (tappio) 17 316 10 921
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa
Poistot ja arvonalentumiset 5 621 4 301
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 38 9
Rahoitustuotot -122 -73
Rahoituskulut 1 089 649
Verot 4 474 2 839
Muut oikaisut 2 961 3 990
Käyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -13 234 -4 651
Vaihto-omaisuuden muutos -6 303 -9 557
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 5 895 4 455
Muutokset varauksissa -538 330
Maksetut korot -204 -73
Saadut korot 0 12
Maksetut verot -4 341 -2 868
Muut rahoituserät -82 -66
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) 12 571
10 219
Investointien rahavirrat
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä saadut tuotot 31 0
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -1 750 -1 495
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -6 937 -4 405
Liiketoimintakauppa -1 716 0
Investointien nettorahavirta (B) -10 372
-5 900
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu -6 0
Sisaryhtiösulautuminen 0 6
Vuokrasopimusvelkojen maksut -1 697 -1 204
Maksetut konserniavustukset -3 224 -3 169
Rahoituksen nettorahavirta (C) -4 927
-4 367
RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) -2 728 -49
     
Rahavarat tilikauden alussa 7 490
7 929
Valuuttakurssien muutosten nettovaikutus rahavaroihin -677 -391
Rahavarat tilikauden lopussa 4 085
7 490