iLOQ Vuosikertomus 2020

iLOQ-konserni

Tase IFRS

Luvut ovat tilintarkastamattomat

     
     
1 000 euroa  31.12.2020 31.12.2019
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 10 223 8 329
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 792 2 235
Käyttöoikeusomaisuus 1 727 1 720
Laskennalliset verosaamiset 478 392
Pitkäaikaiset varat yhteensä 15 220 12 676
Lyhytaikaset varat
Vaihto-omaisuus 10 246 7 092
Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 692 10 484
Ennakkomaksut 419 369
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 5 0
Rahavarat 7 929 4 110
Lyhytaikaiset varat yhteensä 30 291 22 055
Varat yhteensä 45 511 34 730
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 1 000 1 000
Rahastot 6 684 5 682
Muuntoerot -16 -15
Edellisten tilikausien voitto 13 223 8 669
Tilikauden voitto 6 655 5 508
Oma pääoma yhteensä 27 546 20 844
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset varaukset 1 026 460
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 731 781
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 757 1 241
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 13 282 10 742
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 1 017 958
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 449 630
Lyhytaikaiset varaukset 460 314
Lyhytaikaiset velat yhteensä 16 208 12 645
Velat yhteensä 17 965 13 886
Oma pääoma ja velat yhteensä 45 511 34 730