iLOQ Vuosikertomus 2020

iLOQ-konserni

Laaja tuloslaskelma IFRS

Luvut ovat tilintarkastamattomat

     
1 000 euroa 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Liikevaihto 74 125 61 074
Liiketoiminnan muut tuotot 1 0
Materiaalit ja palvelut -32 408 -26 998
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -14 982 -13 395
Poistot ja arvonalentumiset -3 523 -2 983
Liiketoiminnan muut kulut -12 068 -10 286
Liikevoitto (-tappio) 11 144 7 412
Rahoitustuotot 133 106
Rahoituskulut -472 -461
Nettorahoituskulut -340 -355
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 10 805 7 057
Annetut konserniavustukset -2 373 0
Tuloverot -1 777 -1 548
Tilikauden voitto (tappio) 6 655 5 508
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Muuntoero 1 10
Tilikauden laaja tulos yhteensä 6 656 5 519